สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองทรายขาว จ.พัทลุง(อ่ารีด)14 มีนาคม 2565
14
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 คน ระบุ ..( เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ผู้เขียนโครงการ 3 คน/โครงการ / คณะทำงาน )

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์
  2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 3 โครงการ (ระบุ...)   2.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง   2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาฟุตบอลพื่อสุขภาพในเด็กตำบลคลองทรายขาว   2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง ในเด็กและวัยรุ่น 5-17 ปี
  3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2565