สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง(อมรรัตน์)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง(อมรรัตน์)

31 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงติดตามเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุม  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  7  คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน /หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแหลมโตนดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน/ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโตนด / ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ซึ่งดูแลโครงการของชมรมผู้สูงอายุ / ผอ.กองการศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud ของ  สสจ.พัทลุง  กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
  2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน 2 โครงการ คือ   2.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย  และบริโภคอาหารปลอดภัยผู้สูงอายุตำบลแหลมโตนด  งบประมาณ 28,585 บาท 2.2 โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน (ปิดทางเมนูพัฒนาโครงการ) งบประมาณ 13,900 บาท
  3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการวันที่  5  เมษายน  2565
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00 lock_open