สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์

6 พฤศจิกายน 2564
ดวงดาว อุปสิทธิ์ดวงดาว อุปสิทธิ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ

08.00 -08.30 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30-09.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ แนะนำตัวผู้เข้าร่วม โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12

09.30-11.00 น.  ระเบียบกองทุนและแนวทางการจัดทำแผนและเขียนโครงการในสถานการณ์โควิด-19 โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12

11.00-12.00 น.  แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-16.00 น.  การจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย เขียนได้มากกว่าการออกกำลังกาย ของบผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12

16.00-16.30 น.  แลกเปลี่ยน-ข้อสักถาม

16.00-16.30 น.  สรุปปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่มาและความสำคัญ แนะนำตัวผู้เข้าร่วม โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12

ผลผลิตจากการทำกิจกรรม

 • เกิดการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน

 • เกิดแผนงานกิจกรรมทางกาย 9 แผน

สรุปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา (สปสช.) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่(PA) ปี ๒๕๖๕ เขต ๑๒ สงขลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมทางกายผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เนื่องด้วยพบว่า ภาวการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้คนไทยมีภาวะเฉื่อยนิ่งนานขึ้น อันส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา โดยสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ การเพิ่มคณะกรรมการกองทุน การเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยง การเพิ่มความรู้เท่าทันประเด็นกิจกรรมทางกาย และให้มีการทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการเพื่อรับเงินผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกกองทุน ในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ดังนี้

อำเภอหาดใหญ่

 เทศบาลเมืองคลองแห

 เทศบาลเมืองควนลัง

 เทศบาลตำบลบ้านพรุ

 เทศบาลตำบลบ้านไร่

 เทศบาลตำบลพะตง

 เทศบาลตำบลน้ำน้อย

อำเภอควนเนียง

 เทศบาลตำบลควนเนียง

 เทศบาลตำบลบางเหรียง

 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ


กิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 ทางทีมพี่เลี้ยงเชิญกองทุนฯและกลุ่มเครือข่ายเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ ผ่าน website กองทุนสุขภาพตำบล ในวันที่เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ จะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

6 พฤศจิกายน 2564  ลงพื้นที่ ทำแผน 1 ครั้ง

.......ธันวาคม 2564  ลงพื้นที่พัฒนากองทุนละ โครงการ 1 ครั้ง

.......พฤษภาคม 2565  ลงพื้นที่ แนะนำการบันทึกกิจกรรม

.......กรกฎาคม 2565  ลงพื้นที่ แนะนำการประเมินคุณค่าโครงการ

.......สิงหาคม 2565  ติดตามประเมินผลโครงการระดับจังหวัด ผ่าน ZOOM (นำเสนอโครงการเด่นระดับพื้นที่/คลิปสั้นนำเสนอกิจกรรม)

การแนะนำระเบียบกองทุนและแนวทางการจัดทำแผนและเขียนโครงการในสถานการณ์โควิด-19 โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ สปสช. เขต 12

ประกาศข้อ 10 หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯ พ.ศ.2561

กำหนดดังนี้ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ คณะกรรมการมีอำนาจทางปกครอง/ออกคำสั่งทางปกครอง(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

 • ประชุมต้องชอบด้วยกฎหมาย(มากกว่าครึ่งของจำนวนกรรมการ เช่น มี ก.ก. 15คน ต้องประชุมอย่างน้อย 8 คน อนุมัติโครงการเสียงเกินกึ่งหนึ่ง)

 • โครงการที่ทำก่อน คณะกรรมการอนุมัติ

  (ไม่ผ่านกรรมการ โครงการมิชอบ เป็นโมฆะ)

หลักเกณฑ์พิจารณาโครงการ

1.วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสุขภาพ (ไม่สร้างรายได้ นันทนาการ ศาสนา ประเพณี)

2.ไม่ซ้ำซ้อนงบปกติหน่วยงาน

3.ค่าใช้จ่ายต้องเหมาะสมคุ้มค่า(ไม่ฟุ่มเฟือย) กรณีศึกษา ห้ามแจกของรางวัลถ้วนหน้า

  แจกรางวัลผ้าขาวม้าในกิจกรรมขลิบอวัยวะ /ผ้าถุงคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซื้อเสื้อคณะกรรมการกองทุน - ห้ามให้เงินเป็นรางวัล (มอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตรได้) - ดูงานอย่างเดียว ไม่เห็นกระบวนการทำงานต่อ - อบรมพัฒนาศักยภาพอย่างเดียว( อบรม อสม.) แต่หากมีอบรม ให้มีการปฏิบัติการชุมชนด้วย - จัดงานสร้างกระแสครั้งเดียวจบ เช่น จัดแรลลี่จักรยาน วิ่งมาลาทอน เป็นต้น - แข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนสูงอายุ - ซื้อของหรือครุภัณฑ์อย่างเดียวไม่มีกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย เขียนได้มากกว่าการออกกำลังกาย ของบผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ โดย ทีมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช. เขต 12 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุน ประจำปี ก.ย.-ต.ค. ขั้นตอนการจัดทำแผนสุขภาพ
1.คณะทำงานจัดทำแผน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจาก รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน จปฐ. 2.จัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพ 3.เลือกแผนสุขภาพตามประเด็น เพิ่มข้อมูล 3.1 สถานการณ์ปัญหา 3.2 เป้าหมาย 3.3 วิธีการ กิจกรรม 3.4 งบประมาณ 3.5 โครงการที่ควรดำเนินการ หน่วยงาน จำนวนเงิน โดยสามารถทำแผนสุขภาพผ่านระบบกองทุนฯ (https://localfund.happynetwork.org/) และค้าหาตัวอย่างโครงการได้

ตัวอย่างการทำแผนกิจกรรมทางกาย

เช่น แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปีงบประมาณ 2565
สถานการณ์ปัญหา •
สถานการณ์ปัญหา ขนาด

1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) 75.20
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 56.42
3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 72.45

4 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 68.40


5 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 15.60

6 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 65.80

7 ร้อยละของเวลาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 58.60
8 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 25.40

รายละเอียดเพิ่มเติมระบุรายละเอียดภาพรวมของสถานการณ์ปัญหา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขนาด เป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) 75.20 78.00

2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) 56.42 60.00

3 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) 72.45 75.00

4 เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 68.40 70.00
5 เพิ่มการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 15.60 20.00

6 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 65.80 70.00

7 เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ Active play ในโรงเรียนและศูฯย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 58.60 60.00

8 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 25.40 30.00

โครงการที่ควรพัฒนา
ชื่อโครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
1 โครงการชีวิตวิถีใหม่ กินอาหารดี มีขยับกาย ร่างกายแข็งแรง ประธาน อสม.ชุมชนเขต 6 9,000.00 พัฒนาโครงการ


รายชื่อพัฒนาโครงการ ปีงบประมาณ ชื่อพัฒนาโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 2565 โครงการชีวิตวิถีใหม่ กินอาหารดี มีขยับกาย ร่างกายแข็งแรง 9,000.00 รวม 9,000.00

ตัวอย่างโครงการ พัฒนา ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านพรุ

ชื่อโครงการโครงการชีวิตวิถีใหม่ กินอาหารดี มีขยับกาย ร่างกายแข็งแรง

ชื่อกองทุน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการประธาน อสม. เขต6

ชื่อกลุ่มคน (5 คน)

1.นางนิตยา ชุมละออ

2.นางสายชล หนูอุไร

3.นางอรทัย เชยกาญจน์

4.นางหวล บุญกาพันธ์

5.นางอัญญา อาษาพันธ์

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ชุมชนเขต 6

 1. ความสอดคล้องกับแผนงาน

  แผนงานกิจกรรมทางกาย

 2. สถานการณ์

  สถานการณ์ปัญหา ขนาด

1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) (25.80)

2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) (30.45)

3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) (10.26)

4 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน (15.46)

5 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน (20.25)

6 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน (18.48)

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขนาด เป้าหมาย 1 ปี

1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) 25.80 30.00

2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) 30.45 35.00

3 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) 10.26 20.00

4 เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 15.46 20.00

5 เพิ่มการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 18.48 20.00

6 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 20.25 25.00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ ผ่าน website กองทุนสุขภาพตำบล วันเสาร์ ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการจากตัวแทน 9 กองทุนฯ กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดแผนด้านกิจกรรมทางกานจำนวน 9 แผน จากพื้นที่นำร่องและเกิดโครงร่างโครงการ อยู่ในการพัฒนา ตามความสนใจในพื้นที่ โดยทำการสมัครสมาชิกให้เพื่อเขียนโครงการขอรับทุนโดยกลุ่มเครือข่าย มีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ มีภาพกิจกรรมดังนี้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,200.00 0.00 19,110.00 0.00 0.00 0.00 33,310.00 lock_open