สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1
วันที่ 13/11/2021 - 13/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 13 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมทำความเข้าใจแผนงานกิจกรรมทางกาย วางแผนการจัดกิจกรรม