สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1
วันที่ 22/10/2021 - 22/10/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยง 8 คน
รายละเอียดกิจกรรม :