สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลฝาละมี จ.พัทลุง(เสงี่ยม)

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลฝาละมี จ.พัทลุง(เสงี่ยม)

26 มีนาคม 2565
tweettweet
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
      - ปรับ/พัฒนาโครงการ
      - กำหนดวันอนุมัติโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  ๗ คน ประกอบด้วย พี่เลี้ยงกองทุน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน/ ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่สำนักปลัด/ชมรมผู้สูงอายุ/ครูศูนย์เด็กเล็ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของพื้นที่

 2. โครงการได้รับการปรับแก้ และพัฒนาให้มีกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ จำนวน ๗ โครงการ คือ
  2.1  โครงการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนวัดบางขวน
  2.2 โครงการพัฒนากิจกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย ตำบลฝาละมี
  ๒.๓ โครงการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในกลุ่มประชาชนทั่วไป หมู่ที่ ๑ ต.ฝาละมี
  ๒.๔ โครงการเต้น เล่น กีฬา นำพาสุขภาพดี บ้านแหลมไก่ผู้
  ๒.๕ โครงการออกกำลังกาย ในชุมชนบ้านบางขวน
  ๒.๖ โครงการขยับกาย เต้น เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ต.ฝาละมี
  ๒.๗ โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ของประชาชนชุมชน หมู่ที่ ๕  ต.ฝาละมี

ซึ่งชุดอนุกรรมการได้พิจารณา  เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2565  ได้อนุมัติในหลักการ  และให้ผู้เขียนโครงการมาปรับรายละเอียดบางส่วน  รวมกิจกรรมการดำเนินงาน

 1. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ วันที่  ๒๒  เมษายน  2565
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 3,010.00 lock_open