สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน

ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน

12 พฤษภาคม 2565
marokee vohlengmarokee vohleng
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo พี่เลี้ยง จ.ปัตตานีชี้แจงวัตถุประสงค์พี่เลี้ยง จ.ปัตตานีชี้แจงวัตถุประสงค์
  • photo ทุกกองทุนสำเร็จไปด้วยกันทุกกองทุนสำเร็จไปด้วยกัน
  • photo ผู้รับทุนเรียนรู้การสรุปโครงการผู้รับทุนเรียนรู้การสรุปโครงการ
  • photo วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการวิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
  • photo วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการวิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
  • photo เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจเรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
  • photo สร้างความเข้าใจกับ จนท.และผู้รับทุนสร้างความเข้าใจกับ จนท.และผู้รับทุน
  • photo วิทยาการบรรยายการประเมินโครงการวิทยาการบรรยายการประเมินโครงการ
  • photo เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจเรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรม เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน เพื่อสรุปโครงการ  ผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณค่า  ลงข้อมูลงาน PA  โดยผ่าน Website  กองทุนตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายการดำเนินงานสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินคุณค่าโครงการงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล จากววิทยากรทั้ง 2 ท่าน โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ส่วนกองทุนที่ดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ที่แล้วเสร็จไป 1 โครงการ คือ กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก       โดยให้แต่ละกองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด          จำนวน 1  โครงการ
2.กองทุนตาลีอายร์      จำนวน 1  โครงการ
3.กองทุนปุโละปุโย    จำนวน 1  โครงการ
4.กองทุนตันหยงลุโละ    จำนวน 2  โครงการ
5.กองทุนตะลุโบะ      จำนวน 2  โครงการ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก    จำนวน 2  โครงการ
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง  จำนวน 2  โครงการ
8.กองทุนยาบี    จำนวน 1  โครงการ
9.กองทุนตุยง    จำนวน 6 โครงการ
11.กองทุนบางตาวา    จำนวน 2  โครงการ
12.กองทุนคอลอตันหยง  จำนวน 2 โครงการ

โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งดำเนินกิจกรรมทางกายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

      เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 0.00 12,800.00 2,000.00 0.00 0.00 35,800.00 lock_open