สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน12 พฤษภาคม 2022
12
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
  • เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
  • วิทยาการบรรยายการประเมินโครงการ
  • สร้างความเข้าใจกับ จนท.และผู้รับทุน
  • เรียนรู้กระบวนการอย่างตั้งใจ
  • วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
  • วิทยาการบรรยายการสรุปโครงการ
  • ผู้รับทุนเรียนรู้การสรุปโครงการ
  • ทุกกองทุนสำเร็จไปด้วยกัน
  • พี่เลี้ยง จ.ปัตตานีชี้แจงวัตถุประสงค์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรม เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ อำเภอหนองจิก /อำเภอเมือง/อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน เพื่อสรุปโครงการ  ผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณค่า  ลงข้อมูลงาน PA  โดยผ่าน Website  กองทุนตำบล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 9.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยมีการบรรยายการดำเนินงานสรุปโครงการ ผลการปฏิบัติงาน และ ประเมินคุณค่าโครงการงาน PA โดยผ่าน Website กองทุนตำบล จากววิทยากรทั้ง 2 ท่าน โดยสรุป ทุกกองทุนฯ ทั้ง 12 กองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ส่วนกองทุนที่ดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ที่แล้วเสร็จไป 1 โครงการ คือ กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก       โดยให้แต่ละกองทุนอยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย ดังนี้
1.กองทุนปูยุด          จำนวน 1  โครงการ
2.กองทุนตาลีอายร์      จำนวน 1  โครงการ
3.กองทุนปุโละปุโย    จำนวน 1  โครงการ
4.กองทุนตันหยงลุโละ    จำนวน 2  โครงการ
5.กองทุนตะลุโบะ      จำนวน 2  โครงการ
6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก    จำนวน 2  โครงการ
7.กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง  จำนวน 2  โครงการ
8.กองทุนยาบี    จำนวน 1  โครงการ
9.กองทุนตุยง    จำนวน 6 โครงการ
11.กองทุนบางตาวา    จำนวน 2  โครงการ
12.กองทุนคอลอตันหยง  จำนวน 2 โครงการ

โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งดำเนินกิจกรรมทางกายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

      เวลา 16.00 นายมะรอกี เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม