สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง
วันที่ 18/04/2022 - 18/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,830.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 21 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.    พี่เลี้ยงโครงการ/ผู้ประสานงาน 3 คน
2.    ผู้รับทุนโครงการ PA 12 คน(เฉลี่ยทุกข่าย)
4.    เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน (Fa กลุ่ม)
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกบันทึกกิจกรรมรายงานผล และการประเมินคุณค่าโครงการ โดยใช้วิทยากรจากคณะทำงาน ใช้เวลา 1 วัน/รุ่น