สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1
วันที่ 09/12/2021 - 09/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :