สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง

กิจกรรม : ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง
วันที่ 11/05/2022 - 11/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 28,650.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. พี่เลี้ยงโครงการ/ผู้ประสานงาน
2. ผู้รับทุนโครงการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกบันทึกกิจกรรมรายงานผล และการประเมินคุณค่าโครงการ
โดยใช้วิทยากรจากคณะทำงาน ใช้เวลา 1 วัน/รุ่น