สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลจองถนน จ.พัทลุง(วลัยพร)22 มีนาคม 2022
22
มีนาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย tweet
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  - ทบทวนแผนงานกิจกรรมทางกาย
  - ปรับ/พัฒนาโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 คน คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน แกนนำในชุมชน 3 คน และพี่เลี้ยง 2 คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. แผนกิจกรรมทางกาย ได้รับการทบทวนและปรับข้อข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ อ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญจาก HDC on Cloud กำหนดโครงการที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะการณ์

  2. โครงการยังไม่มีการเสนอโครงการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ย้ายไปอยู่ที่ทำงานแห่งใหม่  ขาดคนขับเคลื่อนกองทุน  ได้ประสานทางคณะผู้บริหารกองทุนได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบและได้ดำเนินการทำความเข้าใจกับน้องที่ได้รับผิดชอบงาน  โดยให้เร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับหน่วยขอรับงบประมาณ ทั้งแผนกิจกรรมทางกาย  และแผนงานอื่น  ให้รวดเร็วที่สุด

  3. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประมาณต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565