สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1

5 กุมภาพันธ์ 2565
Panuddapo2536Panuddapo2536
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโครงการ
  • วิเคราะห์กองทุนที่จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางกายจำนวน 16 กองทุน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย  เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 1๖ กองทุน ในปี 65

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open