สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล

กิจกรรม : อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล
วันที่ 14/12/2021 - 14/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 24,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ทีมพี่เลี้ยงกองทุน
- จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
- ชี้แจงทำความเข้าใจแผนงานวัตถุประสงค์การทำงาน
- ร่วมจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกายผ่านระบบเวบไซค์กองทุน