สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4

ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4

13 พฤษภาคม 2565
pareedah Kaewkrodpareedah Kaewkrod
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมติดตามการดำเนินงานแต่ละกองทุนที่รับผิดชอบ 2.หารือแนวทางการดำเนินงานเดือนพ.ค.2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที 4 วันที 13-05-65 1.การสร้างแผนกิจกรรม และโครงการPA แต่ละตำบล 18 ตำบล ตรวจความสมบูรณ์ 1.1 รายละเอียดที่ยัง กองทุนระบบ ยังไม่เปลี่ยนแปลง 1.อำเภอรามัน : ยะ : เพิ่ม  อบต.บาโงย / โกตาบารู / เนินงาม
2.อำเภรามัน : รูสลาม : เพิ่ม กอตอตือระ / กาลอ 3.อำเภอเบตง :ปารีดะ : เพิ่ม อบต.อัยเยอร์เวง  (ตัดทต.ธารน้ำทิพย์) 4. อำเภอกรงปินัง นาดินร์ : เพิ่ม อบต.ปุโรง 5.อำเภอบันนังสตา : อิสมาแอล : เพิ่ม ทต.บันนังสตา 6.อำเภอเมืองยะลา : มาเรียม : ตัด ทต.บุดี 2.การลงข้อมูลในระบบ กิจกรรมทีผ่านมา (รูปและรายงาน) เหลือ กิจกรรมการประชุม ครั้ง 1 และ 2 และ 4
3.วางแผนกิจกรรมเดือนพ.ค.2565
ประเด็นปัญหาของทีมยะลา ในการดำเนินกิจกรรมที่คงเหลือ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมติดตาม หนุนเสริม  2.กิจกรรมประเมินคุณค่า 3. กิจกรรมถอดบทเรียน เรื่องการดำเนินกิจกรรมและโครงการในกองทุน ณ ตอนนี้ หลายกองทุนเพิ่มจะผ่านการอนุมัติ  และช่วงดำเนินกิจกรรม
ในเรื่องนี้ ขอหารือกับ พีเปิล ในการดำเนินกิจกรรมในแล้วเสร็จ

4.วาระอื่นๆ อยากให้ทางน้องปริมช่วยสรุปรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ว่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรและคงเหลือเท่าไหร เพื่อในการปรับแผน กิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 lock_open