สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม : กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 12/11/2021 - 12/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานหลัก 8 คน
คณะทำงานธุรการ 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเตรียมงาน กิจกรรมที่ 2