สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน

15 มีนาคม 2565
marokee vohlengmarokee vohleng
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจจนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
  • photo พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์
  • photo วิทยากรติดตามแผนงานวิทยากรติดตามแผนงาน
  • photo จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจจนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
  • photo วิทยากรติดตามแผนงานวิทยากรติดตามแผนงาน
  • photo ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานีร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • photo ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานีร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • photo ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานีร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • photo ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่งร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
  • photo ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่งร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การตรวจสอบข้อมูลแผนงาน PA ของกองทุนฯผ่าน Website
แก้ไขข้อมูลแผนงาน PA  และโครงการ PA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วWebsite

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 15  มีนาคม  2565
          ณ สถานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาดีการตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลา 9.00  นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยกองทุนที่ยังไม่อนุมัติโครงการคือ กองทุนบางตาวา กองทุนคอลอตันหยง กองทุนตาลีอายร์  โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้           เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายแวอูเซ็ง  แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด เปิดข้อมูลงานแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15  น. จนถึงเวลา 12:00 น             โดยให้แต่ละกองทุนเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      เพิ่มเติมตัวจำนวนตัวเลขในสถานการณ์ 2.กองทุนตาลีอายร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 3.กองทุนปุโละปุโย  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 4.กองทุนตันหยงลุโละ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 5.กองทุนตะลุโบะ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 7.กองทุนบางตาวา  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 8.กองทุนยาบี  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 9.กองทุนคอลอฯ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร และคำนวณเป็นจุดทศนิยม 10.กองทุนตะโละกาโปร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร

  เวลา 13.30  ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมหาข้อมูลประชากรจากโปรแกรม HDC รายตำบลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสถารการณ์ต่อไป โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติม ในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

          เวลา 16.00 นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 0.00 10,000.00 2,000.00 0.00 0.00 26,000.00 lock_open