สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน15 มีนาคม 2565
15
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย marokee vohleng
  • ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
  • ร่วมติดตามกองทุนอ.ยะหริ่ง
  • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • ร่วมติดตามกองทุนอ.เมืองปัตตานี
  • วิทยากรติดตามแผนงาน
  • จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
  • วิทยากรติดตามแผนงาน
  • พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์
  • จนท.กองทุนฟังอย่างตั้งใจ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การตรวจสอบข้อมูลแผนงาน PA ของกองทุนฯผ่าน Website
แก้ไขข้อมูลแผนงาน PA  และโครงการ PA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วWebsite

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 15  มีนาคม  2565
          ณ สถานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาดีการตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลา 9.00  นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดติดตามงานกิจกรรมทางกาย ของกองทุนจังหวัดปัตตานี โดยกองทุนที่ยังไม่อนุมัติโครงการคือ กองทุนบางตาวา กองทุนคอลอตันหยง กองทุนตาลีอายร์  โดยกองทุนดังกล่าวจะเร่งอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้           เวลา 9.15 น.นายอับดุลรอซัค กุลตามาและนายแวอูเซ็ง  แวสาและ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด เปิดข้อมูลงานแผนงาน PA ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15  น. จนถึงเวลา 12:00 น             โดยให้แต่ละกองทุนเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 1.กองทุนปูยุด      เพิ่มเติมตัวจำนวนตัวเลขในสถานการณ์ 2.กองทุนตาลีอายร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 3.กองทุนปุโละปุโย  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากรและเพิ่มโครงการที่ควรได้รับงบประมาณ 4.กองทุนตันหยงลุโละ เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 5.กองทุนตะลุโบะ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 6.กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 7.กองทุนบางตาวา  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 8.กองทุนยาบี  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร 9.กองทุนคอลอฯ  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร และคำนวณเป็นจุดทศนิยม 10.กองทุนตะโละกาโปร์  เพิ่มรายละเอียดจำนวนประชากร

  เวลา 13.30  ช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ผู้รับการอบรมหาข้อมูลประชากรจากโปรแกรม HDC รายตำบลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสถารการณ์ต่อไป โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ สุดท้ายก่อนจะปิดการประชุมได้ให้ทุกกองทุนสามารถข้อมูลเพิ่มเติม ในกองทุนตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบและเช็คความเรียบร้อย

          เวลา 16.00 นายมะรอกี  เวาะเลง พี่เลี้ยงจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม