สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม : การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 18/12/2021 - 18/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,720.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองทุนและผู้ขอรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :