สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

device_hub

แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2562 โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
2 2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส) โรงเรียนบ้านควนโส ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
3 2562 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด) โรงเรียนบ้านพอบิด ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
4 2562 โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ) โรงเรียนวัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
5 2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า) โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 20,000.00
6 2562 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ) โรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
7 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
8 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง (โรงเรียนบ้านลำลอง) โรงเรียนบ้านลำลอง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
9 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
10 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง) โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
11 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี) โรงเรียนวัดนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
12 2562 โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า) โรงเรียนบ้านคลองคล้า ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
13 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
14 2562 กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน โรงเรียนบ้านต้นส้าน 20,000.00
15 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง) โรงเรียนวัดบางทึง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
16 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย) โรงเรียนบ้านโมย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
17 2562 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) โรงเรียนวัดทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
18 2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง) โรงเรียนบ้านสม็อง ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
19 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่) โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
20 2562 โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง) โรงเรียนบ้านนาม่วง ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
21 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน) โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
22 2562 โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง) โรงเรียนวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
23 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต) โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 20,000.00
24 2562 โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์) โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00
25 2562 โครงการไก่ไข่เพื่อน้องโรงเรียนบ้านปลักคล้า (โรงเรียนบ้านปลักคล้า) โรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
26 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง) โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
27 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว) โรงเรียนวัดทุ่งบัว ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00
28 2562 โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนบ้านไร่) โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
29 2562 โครงการชวนนักเรียนกินผักโรงเรียนวัดกาหรำ (โรงเรียนวัดกาหรำ) โรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00
30 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน) โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00
31 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
32 2562 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล) โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
33 2562 โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม) โรงเรียนวัดนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
34 2562 โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ) โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
35 2562 โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง) โรงเรียนบ้านต้นปริง ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
36 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์) โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
37 2562 โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี) โรงเรียนบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
38 2562 โครงการผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 20,000.00
39 2562 โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม (โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสตาราม) โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
40 2562 โครงการปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควน (โรงเรียนบ้านล่องควน) โรงเรียนบ้านล่องควน ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
41 2562 โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง) โรงเรียนบ้านทับยาง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
42 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง) โรงเรียนบ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
43 2562 โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม) โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโ่ข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
44 2562 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า) โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
45 2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก) โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
46 2562 โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร) โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 19,995.50
47 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน) โรงเรียนบ้านนาจะแหน 20,000.00
48 2562 โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม) โรงเรียนวัดโพธาราม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00
49 2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
50 2562 โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ) โรงเรียนบ้านควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
51 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านทัพหลวง) โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
52 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง) โรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
53 2562 โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง) โรงเรียนบ้านกระทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
54 2562 โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่) โรงเรียนวัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
55 2562 โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์) โรงเรียนวัดโคกเมือง (ธรรมโมลีคณานุสรณ์) ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00
56 2562 โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา) โรงเรียนบ้านพรุหวา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
57 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา) โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
58 2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว) โรงเรียนวัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
59 2562 โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน) โรงเรียนบ้านห้วยบอน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
60 2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก) โรงเรียนบ้านโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00
61 2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) โรงเรียนบ้านเคลียง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
62 2562 โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง) โรงเรียนบ้านป็อง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
63 2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง) โรงเรียนวัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
64 2562 โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง) โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00
65 2562 โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา) โรงเรียนวัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00
66 2562 โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด) โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 20,000.00
67 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียน (โรงเรียนวัดวังไทร) วัดวังไทร 20,000.00
รวม 1,339,995.50