สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

1 กิจกรรมทางกาย จ.ยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 280 168,420.00 13 137,700.00
25 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 10 4,000.00 -
15 ธ.ค. 64 ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา 60 44,300.00 44,300.00
31 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 10 4,000.00 4,000.00
25 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 3 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
26 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 33 17,140.00 11,440.00
28 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
31 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 4 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
23 ก.พ. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00
27 ก.พ. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 6 4,000.00 4,000.00
13 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4 6 4,000.00 4,000.00
27 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 1 อำเภอรามัน 27 12,580.00 6,520.00
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองยะลา 14 8,160.00 -
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 3 อำเภอกรงปินัง 14 8,160.00 5,780.00
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง 14 8,160.00 6,460.00
31 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 4 อำเภอบันนังสตา 14 8,160.00 5,440.00
2 กิจกรรมทางกาย จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 731 469,400.00 70 434,706.00
22 ต.ค. 64 ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 8 5,000.00 5,000.00
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
27 ต.ค. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.แค อำเภอจะนะ ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต. ปลักหนู อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
29 ต.ค. 64 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ อบต.ท่าบอล อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 5,100.00
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,880.00 3,880.00
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
2 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
6 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 39 33,310.00 33,310.00
9 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าประดู่ อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00
10 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ ทต.นาทวีนอก อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 6,250.00
11 พ.ย. 64 ทำแผนสุขภาพ และพัฒนาโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหมอศรี อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,500.00
18 พ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ อำเภอสทิงพระ ผ่าน website เขต 12 โดยเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ และนายศุภชัย เผือกผ่อง 20 11,000.00 11,856.00
21 พ.ย. 64 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 8 5,000.00 5,000.00
22 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ทำแผนกองทุนฯ อบต. ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 5,100.00 5,100.00
3 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00
7 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
8 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
9 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
9 ธ.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1 6 4,000.00 4,000.00
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ 8 4,120.00 4,120.00
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00
15 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
16 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
17 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00
18 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00
25 ธ.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ 5 5,800.00 5,800.00
25 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00
27 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00
7 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00
21 ก.พ. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผ่าน ZOOM 0 3,800.00 3,800.00
27 ก.พ. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 8 5,000.00 5,000.00
28 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00
1 มี.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 68 27,500.00 27,480.00
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 2 0 4,010.00 4,010.00
15 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 32 8,580.00 8,580.00
16 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 18 4,740.00 4,740.00
17 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 6,460.00 6,460.00
18 มี.ค. 65 ประชุมจัดท าแผน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลา 0 15,690.00 15,690.00
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ 0 3,800.00 3,800.00
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย 0 3,800.00 3,800.00
21 มี.ค. 65 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 65 26,300.00 26,300.00
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง 0 3,800.00 3,800.00
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห 0 3,800.00 3,800.00
19 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแหผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,600.00
20 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
21 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง 5 3,800.00 3,800.00
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ควนเนียง ทต.บางเหรียง และ อบต รัตภูมิ อ. ควนเนียง 15 10,510.00 10,510.00
23 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อยผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
24 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลท่าช้าง เทศบาลตำบลบ้านหาร อบต.แม่ทอม อบต บางกล่ำ ผ่าน ZOOM 5 6,500.00 0.00
25 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM 6 3,800.00 3,800.00
26 เม.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 40 21,200.00 21,200.00
29 เม.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู 10 5,500.00 5,500.00
1 พ.ค. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 8 5,000.00 5,000.00
4 พ.ค. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00
11 พ.ค. 65 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 30 14,000.00 14,000.00
20 พ.ค. 65 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโ๕รงการด้านกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา 50 34,980.00 -
25 พ.ค. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง 10 5,500.00 5,500.00
6 มิ.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี 8 5,500.00 5,500.00
29 ก.ค. 65 ติดตามประเมินคุณค่า ติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 -
3 กิจกรรมทางกาย จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 309 227,000.00 3 100,854.00
13 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 13 6,500.00 5,000.00
14 ธ.ค. 64 อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล 45 24,000.00 34,854.00
18 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 1 37 20,750.00 -
20 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 2 37 20,750.00 -
30 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 45 27,500.00 -
8 เม.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 4 13 6,500.00 -
10 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 1 37 29,720.00 -
11 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 2 37 29,720.00 -
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ 45 61,560.00 61,000.00
4 กิจกรรมทางกาย จ.ปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 266 181,000.00 5 118,960.00
12 ต.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง) 4 1,360.00 1,360.00
3 พ.ย. 64 ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65 28 19,000.00 19,000.00
21 - 22 ธ.ค. 64 ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี 60 36,800.00 36,800.00
15 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 54 26,000.00 26,000.00
11 - 12 พ.ค. 65 ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน 60 36,800.00 35,800.00
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 60 61,040.00 -
5 กิจกรรมทางกาย จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 937 322,020.00 39 289,135.00
27 ต.ค. 64 ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง 52 42,020.00 36,150.00
12 พ.ย. 64 กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 4,300.00 3,700.00
16 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชะรัด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ลำสินธุ์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (โตนดด้วน ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (พนมวังก์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (นาท่อม ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (กงหรา ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (แหลมโตนด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชุมพล) จ.พัทลุง 23 4,075.00 0.00
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (สมหวัง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
25 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (จองถนน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
26 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ท่ามะเดื่อ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
29 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (บ้านสวน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
29 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (โคกม่วง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
30 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ปันแต) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
30 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (อ่างทอง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
1 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (คลองทรายขาว) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
1 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาหัวช้าง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
7 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาย่า ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
7 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ลำปำ) จ.พัทลุง 0 4,075.00 4,075.00
8 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เมืองพัทลุง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
8 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชัยบุรี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
9 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ดอนทราย) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
9 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (บ้านนา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
13 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (เขาชัยสน) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
13 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หานโพธิ์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
14 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (แพรกหา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
14 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชะมวง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
15 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (หารเทา) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
16 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (นาโหนด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
16 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (คลองเฉลิม) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ทุ่งนารี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
17 ธ.ค. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ฝาละมี) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00
21 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 1 จ.พัทลุง 38 32,200.00 27,140.00
22 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 2 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,940.00
23 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 3 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,440.00
24 ธ.ค. 64 ก.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรุ่นที่ 4 จ.พัทลุง 38 32,200.00 26,440.00
22 ก.พ. 65 กส.2 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 16,500.00 16,000.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 391 306,160.00 40 267,545.00
7 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชัยบุรี พัทลุง (ธมล) 5 3,050.00 2,190.00
8 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุน ตำบลแพรกหา จ.พัทลุง (สมนึก) 5 3,050.00 2,750.00
9 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะรัด จ.พัทลุง( ประเทือง) 5 3,050.00 3,050.00
9 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลโตนดด้วน จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 2,450.00
10 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลลำปำ จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 2,190.00
11 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลสมหวัง จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 2,750.00
11 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาโหนด จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 1,760.00
12 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาหัวช้าง จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชุมพล จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองทรายขาว จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
14 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลอ่างทอง จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,020.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุน ทม.เมือง จ.พัทลุง(ธมล) 5 3,050.00 1,760.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลคลองเฉลิม จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 3,050.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านนา จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,490.00
15 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาย่า จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 3,050.00
16 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลลำสินธุ์ จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,320.00
18 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลกงหรา จ.พัทลุง(อ่ารีด) 5 3,050.00 2,450.00
19 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 3,050.00
20 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลโคกม่วง จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 1,890.00
21 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 1,890.00
22 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลจองถนน จ.พัทลุง(วลัยพร) 5 3,050.00 2,280.00
24 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลนาท่อม จ.พัทลุง(กชกานต์) 5 3,050.00 2,190.00
24 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลดอนทราย จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,010.00
26 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหารเทา จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 2,700.00
26 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลฝาละมี จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,010.00
28 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลทุ่งนารี จ.พัทลุง(เสงี่ยม) 5 3,050.00 3,100.00
28 มี.ค. 65 ก.5/1 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 35 41,450.00 29,715.00
29 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลชะมวง จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 3,650.00
30 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลหานโพธิ์ จ.พัทลุง(ประเทือง) 5 3,050.00 2,450.00
30 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลพนมวังก์ จ.พัทลุง(สมนึก) 5 3,050.00 2,580.00
31 มี.ค. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,750.00
2 เม.ย. 65 กส.3 ประชุมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 17,000.00 18,000.00
7 เม.ย. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลบ้านสวน จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,150.00
8 เม.ย. 65 ก.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนงานโครงการ PA กองทุนตำบลปันแต จ.พัทลุง(อมรรัตน์) 5 3,050.00 2,750.00
11 เม.ย. 65 ก.5/2 ยกร่างบูรณาการแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับ พชอ.กงหรา จ.พัทลุง 43 45,150.00 36,860.00
18 เม.ย. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง 21 16,830.00 16,470.00
19 เม.ย. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง 21 16,830.00 15,700.00
5 พ.ค. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 3 จ.พัทลุง 24 15,100.00 13,420.00
11 พ.ค. 65 ก.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ ระดับแม่ข่าย รุ่นที่ 4 จ.พัทลุง 45 28,650.00 26,950.00
27 พ.ค. 65 ก.7 สรุปผล และถอดบทเรียนโครงการ จ.พัทลุง 32 27,550.00 27,550.00