สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 - 22 ก.ย. 60 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน กองบก. เครือข่าย " สื่อสร้างสุขภาคใต้" ครั้งที่ 1 33 15,000.00 26,568.00
18 - 19 ต.ค. 60 เวทีงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ ปี 2560 กับการสื่อสารประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม 200 14,650.00 93,425.00
23 พ.ย. 60 เวทีสมัชชา "ขับเคลื่อนเมืองนคร สู่นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข" 200 14,650.00 57,500.00
27 พ.ย. 60 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่1 1 1,000,000.00 -
15 ธ.ค. 60 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0 500.00 15.58
26 - 27 ธ.ค. 60 ประชุม กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 30 50,000.00 67,638.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 1 500 70,000.00 70,000.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพังงา งวดที่ 1 1000 70,000.00 70,000.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 1 500 70,000.00 70,000.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดชุมพร งวดที่ 1 1000 70,000.00 70,000.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพัทลุง งวดที่ 1 500 70,000.00 70,000.00
5 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 500 70,000.00 70,000.00
9 ม.ค. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดกระบี่ งวดที่ 1 200 70,000.00 40,000.00
10 ม.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 100 70,000.00 70,000.00
16 ม.ค. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพรงวดที่ 1 50 50,000.00 50,000.00
16 ม.ค. 61 เวทีถกเถียงสาธารณะ ร้อยใจคนชุมพร ร่วมสร้างเมืองปลอดภัย กรณีศึกษา “อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล” 50 13,300.00 10,032.00
17 ม.ค. 61 สานเสวนา ทางเลือก ทางรอด ของเยาวชนคนคอน ภายใต้ปัจจัยเลี่ยงต่อสุขภาพที่รุมเร้า 40 30,000.00 34,253.00
19 - 20 ม.ค. 61 เวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน 50 13,300.00 35,316.00
22 ม.ค. 61 สนับสนุนเครือข่ายกขป.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 30 10,000.00 10,000.00
22 - 24 ม.ค. 61 เวทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยสู่การสร้างพลังทางสังคม 50 10,000.00 1,728.00
23 ม.ค. 61 เวทีเสวนา สมุยโมเดล “เตรียมวางแผนกิจกรรมเดินรอบเกาะ” 30 13,300.00 2,192.00
26 ม.ค. 61 เวทีถกเถียงสาธารณะ ”เสวนาการจัดการน้ำเมืองคอน ทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม “ 200 30,000.00 34,351.00
28 ม.ค. 61 เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ 2500 14,600.00 2,744.00
12 - 13 ก.พ. 61 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการสื่อสาร เผยเเพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ 15 21,000.00 12,540.00
21 ก.พ. 61 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อจังหวัดตรัง 20 10,000.00 11,148.00
25 ก.พ. 61 เวทีประเด็นเหล้ากับระบบสุขภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3 21,000.00 3,832.00
26 ก.พ. 61 เวทีประเด็นอุบัติเหตุกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 3 21,000.00 4,368.00
12 มี.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 2 5000 30,000.00 30,000.00
15 มี.ค. 61 ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมเช็ค 0 1,000.00 619.00
19 มี.ค. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1 50 70,000.00 5,500.00
19 มี.ค. 61 เวทีสาธารณะ“คนเมืองตรังบ้านโคกออกร่วมจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุข” 50 21,000.00 8,936.00
20 มี.ค. 61 ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 30 50,000.00 44,494.00
21 มี.ค. 61 สนับสนุนพื้นที่ ประเด็นสุขภาวะทางสังคมการจัดการปัจจัยเสี่ยงจังหวัดชุมพร งวดที่ 2 70 50,000.00 50,000.00
28 - 30 มี.ค. 61 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 60 148,000.00 147,381.00
28 - 30 มี.ค. 61 เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 2000 270,000.00 270,000.00
2 เม.ย. 61 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ 50 80,000.00 -
2 เม.ย. 61 จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 50 148,000.00 -
2 เม.ย. 61 จัดประชุมรูปแบบการสื่อสาร นโยบายสาธารณะ 50 40,000.00 -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นระบบอาหาร 280 40,000.00 -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 280 40,000.00 -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส งวดที่ 1 50 150,000.00 -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดภูเก็ตงวดที่ 1 50 70,000.00 -
2 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดตรังงวดที่ 1 50 64,500.00 -
11 เม.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 2 500 30,000.00 30,000.00
9 พ.ค. 61 ค่าตรวจบัญชีโครงการ 50 12,000.00 12,032.00
9 พ.ค. 61 ค่าตรวจบันชี 0 23,968.00 -
2 มิ.ย. 61 โครงการคืนปูสู่ทะเล เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ครั้งที่2 100 30,000.00 7,532.00
8 มิ.ย. 61 เวทีเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้ 1000 30,000.00 8,480.00
9 มิ.ย. 61 เวทีสาธารณะ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 30 30,000.00 8,152.00
15 มิ.ย. 61 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0 500.00 26.31
19 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่3 1 300,000.00 300,000.00
19 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่2 1 600,000.00 600,000.00
20 มิ.ย. 61 งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การจัดการระบบอาหาร) 20 48,300.00 4,128.00
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ) 1500 10,000.00 20,000.00
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นปัจจัยเสี่ยง) 1500 10,000.00 20,000.00
21 มิ.ย. 61 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 500 70,000.00 70,000.00
21 มิ.ย. 61 เวทีเสวนาสาธารณะจัดการภัยพิบัติ โจทย์ท้าทายของการมีส่วนร่วมให้ถึงฝันได้อย่างไร 50 7,000.00 7,000.00
25 มิ.ย. 61 เวทีเสวนาสื่อสารสาธารณะ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกับการนำไปใช้ประโยชน์ เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง” อย่างไร 30 48,300.00 7,424.00
28 มิ.ย. 61 งานวิชาการเพื่อวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 20 48,300.00 7,016.00
4 ก.ค. 61 งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (ธรรมนูญสุขภาวะ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กับการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนในตำบลเข้าถึงกองทุนฯ ) 20 48,300.00 8,624.00
6 ก.ค. 61 งานวิชการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 20 48,300.00 4,280.00
12 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ“การจัดการน้ำทั้งระบบ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” 20 21,000.00 7,000.00
13 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ การจัดการขยะอยู่ที่มือของเรา 200 21,000.00 5,232.00
22 ก.ค. 61 พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ 2 พื้นที่ 0 60,000.00 -
22 ก.ค. 61 ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ สนับสนุนงานสร้างสุขภาคใต้ 50 10,000.00 -
25 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร 20 21,000.00 7,776.00
26 ก.ค. 61 เวทีสาธารณะ บทเรียนจากภัยพิบัติ ทำอย่างไรให้อยู่รอด 20 21,000.00 7,000.00
30 ก.ค. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ 200 48,300.00 5,384.00
31 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 50 10,000.00 5,884.00
1 ส.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 ถอดบทเรียนระหว่างโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 50 200,000.00 -
12 ส.ค. 61 เวทีเสวนา ฝายมีชีวิต 100 21,000.00 7,000.00
17 ส.ค. 61 เวทีสื่อสารสุขภาวะทางสังคม ประเด็นอาหารปลอดภัยและวิถีฅนสายน้ำปากพนังสร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 200 63,000.00 60,340.00
4 ก.ย. 61 ประชุม กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่4/2561 26 9,900.00 7,994.00
4 ก.ย. 61 ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 30 50,000.00 10,917.00
17 ต.ค. 61 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : ความมั่นคงทางอาหาร กับการสร้างฝายมีชีวิต) 60 10,000.00 2,800.00
18 ต.ค. 61 เวทีเสวนา “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการตนเอง ผ่านเครือข่ายฝายมีชีวิต” 100 40,000.00 26,456.00
20 ต.ค. 61 เวทีธรรมนูญฝาย(คลอง) พัฒนาเป็นกติกาชุมชนในการรักษาสายน้ำโดยการจัดทำธรรมนูญคลอง 40 40,000.00 5,600.00
29 ต.ค. 61 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : ข้าวไร่ งานเสริมชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช) 500 10,000.00 2,400.00
31 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดรูปแบบและจริยธรรมสื่อ (พื้นที่ 3 จังหวัด กับกลุ่มจิตอาสา “ญาลันนันบารู” ) 3 48,300.00 6,746.00
3 พ.ย. 61 เวทีสาธารณะ ร่วมสร้าง : วัดสร้างสุข (วัดสร้างคน คนสร้างวัด) 8 21,000.00 6,824.00
16 พ.ย. 61 เวทีเสวนา การสร้างความเข้าใจ ใช้อย่างถูกต้องกับการเท่าทัน E SPORT 100 48,300.00 29,050.00
21 พ.ย. 61 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม) 500 10,000.00 2,800.00
26 พ.ย. 61 เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 300 40,000.00 5,848.00
6 ธ.ค. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่3 1 200,000.00 200,000.00
18 ธ.ค. 61 เวทีเสวนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับความยั่งยืนที่ทำงานเชื่อมโยงที่เกิดรูปธรรม 100 40,000.00 24,500.00
21 ธ.ค. 61 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 50 500.00 1.47
25 ธ.ค. 61 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : รู้เท่าทัน E PORT) 500 10.00 1,500.00
4 ม.ค. 62 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รายงานสถานการณ์พายุ ปาบึก) 500 10,000.00 2,800.00
5 ม.ค. 62 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ ไบรทีวี รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ) 500 10,000.00 2,400.00
13 ม.ค. 62 เวทีเสวนา “มาปกป้องคลองท่าดี @ไชยมนตรี สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต คนเมืองนครศรีฯ” 50 48,000.00 4,700.00
16 ม.ค. 62 ค่าตรวจบัญชี 50 12,000.00 12,032.00
19 - 20 ม.ค. 62 เวทีระดมความคิดเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนในการตัดต่อคลิปวีดีโอ 10 48,300.00 4,600.00
5 ก.พ. 62 ลงพื้นที่ในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดรูปแบบและจริยธรรมสื่อ (โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน) 5 48,300.00 3,368.00
9 - 10 ก.พ. 62 เวทีอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการผลิตสื่อปลอดภัย ในกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชน 30 48,300.00 50,912.00
25 ก.พ. 62 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 100 48,300.00 3,600.00
1 มี.ค. 62 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งที่ 2 150 48,300.00 5,460.00
8 มี.ค. 62 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งที่ 3 100 48,300.00 -
19 - 20 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อโดยใช้สมาร์ทโฟน ครั้งที่ 1 280 48,300.00 -
22 มี.ค. 62 เวทีเสวนา ประชาเข้าใจ#ฝายมีชีวิตบ้านนาสัญญา 280 48,300.00 -
30 - 31 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อโดยใช้สมาร์ทโฟน ครั้งที่ 2 280 48,300.00 -
30 - 31 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อโดยใช้สมาร์ทโฟน ครั้งที่ 2 280 48,300.00 -
4 มิ.ย. 62 เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 1 8 48,300.00 0.00
8 - 9 มิ.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อโดยใช้สมาร์ทโฟน ครั้งที่ 3 280 48,300.00 -
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ) 280 48,300.00 -
14 มิ.ย. 62 เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 2 15 48,300.00 -
18 มิ.ย. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ(การประเมินผลการดำเนินงานด้านการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ) 280 48,300.00 -
28 มิ.ย. 62 หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 50 500.00 0.19
28 มิ.ย. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่4 1 300.00 300,000.00
1 ก.ค. 62 ถอดบทเรียนโครงการ การประเมินเครือข่ายสื่อ งวดที่ 1 50 200,000.00 -
4 ก.ค. 62 ประชุมเครือข่ายภัยพิบัติดันดามัน "คลายเกลียว" เหลียวหลัง พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 280 48,300.00 -
5 ก.ค. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การป้องกันส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก) 280 48,300.00 -
6 ก.ค. 62 การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลาและสามช่องเหนือ 280 48,300.00 -
10 ก.ค. 62 เวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ เสวนา “การจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน” 50 21,000.00 -
12 ก.ค. 62 เวทีพัฒนาข้อเสนอ ห้องย่อยจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 50 40,000.00 -
16 ก.ค. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ(รู้สิทธิ์ รู้ทันกับ (สปสช.) 280 48,300.00 -
17 ก.ค. 62 เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 3 280 48,300.00 -
20 ก.ค. 62 เวที “มหกรรมสานพลังคนเมืองนครศรีฯสูสังคมสุขภาวะ” 280 48,300.00 -
27 ก.ค. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ(ศูนย์บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง) 280 48,300.00 -
9 ส.ค. 62 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ(โมเดลหลักของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง) 280 48,300.00 -
15 ส.ค. 62 ถอดบทเรียนโครงการ การประเมินเครือข่ายสื่อ งวดที่ 2 50 200,000.00 -
15 ส.ค. 62 สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดภูเก็ต 50 20,000.00 -
รวม 30,514 7,316,778.00 86 3,488,199.55