สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร28 มิถุนายน 2562
28
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ไม่มี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่428 มิถุนายน 2562
28
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่4

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่4

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่4

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 14 มิถุนายน 2562
4
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

สื่อสารสังคมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1วงเสวนาให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การมืส่วนร่วม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมี คุณอานนท์ มีศรี จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช และเครือข่ายสื่อสร้างสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ 2.สื่อสารผ่านช่องทาง Facebook live  และบันทึกรายการ อัพลง ยูทูป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กระบวนการการจัดการน้ำโดยการสร้างฝายมีชีวิต สามารถพลิกฟื้นระบบนิเวศน์ และวิถีชีวิต ให้กับชาวบ้าน รอบฝายรัศมีประมาณ 2  กม. ได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตและมีการจัดการด้านอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น 2  การสื่อสาร มีความสำคัญต่อการเผยแพร่ ชุดความรู้ให้กับชุมชนต่างๆ ได้เดินทางเข้ามาเรียนู้และนำไปขยายผลประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตัวเอง
 2. ผุ้เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ด้านการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่  จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้เท่าทันตั้งแตเริ่มต้น และ ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุได้เร็วชึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องทราบและตระหนักต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากปัญหาร่วม และช่วยกันออกความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งที่ 21 มีนาคม 2562
1
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองและการช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ 9 ด้าน เบิกทางเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแลกเปลี่ยนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ยุทธศาสตร์ชาติัทั้ง 9 ด้านมาเป็นข้อมูลนำเข้าโดยให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตะละปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ ปัญหาจากคน สภาพแวดล้อม กลไก ว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีปัญหามาจากอะไร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          กอ.รมน.ภาค 4 สร้างสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ 9 ด้าน เบิกทางเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           พลตรี ทรงพล สุมนาวดี  ผอ.ศปม.กอ.รมน. ภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้สื่อมวลชนทุกแขนง  กลุ่มแกนนำในชุมชนและกลุ่มเยาวชน ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งจำทำให้การบิดเบือนข่าวสารที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ลดน้อยลงได้  และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในด้านความมั่งคงของชาติและนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน         พันเอกภัทรชัย  แทนขำ  หัวหน้าแผนฯ ศปป.กอ. รมน. ภาค 4 ประชุมในครั้งนี้สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองและการช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี  สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวัง  และแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านการแสข่าวลือ  โดยการนำเสนอข่าวสารคดีที่ดี ที่เกิดขึ้นในชุมชน  และเพื่อให้สื่อมวลชน หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเป็นส่วนในการลดปัญกาความขัดแย้งที่เกิดจากการบิดเบือนข่าวสาร  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ยุทธศาสตร์ชาติัทั้ง 9 ด้านมาเป็นข้อมูลนำเข้าโดยให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตะละปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ ปัญหาจากคน สภาพแวดล้อม กลไก ว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีปัญหามาจากอะไร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย
 1. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
 2. เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. เครือข่าย กศน.
 4. เครือข่ายปราชญ์
 5. เครือข่ายสื่อมวลชน
 6. กอ.รมน.ภาค 4
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี25 กุมภาพันธ์ 2562
25
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนเป็นโซ่กลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.บรรยายในหัวข้อ  “ภูมิปัญญา กับสังคมสุขภาวะ สู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 2.สานเสวนา "การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ปราชญ์ 9 ด้านเพื่อรักษาซึ่งภูมิปัญญากับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกันได้อย่างไร 3.ข้อมูลนำเข้า ภูมิปัญญาปราชญ์ 9 ด้านกับการออกแบบการสื่อสารเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4.แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น  หัวข้อ"สื่อมวลชนจะนำองค์ความรู้  ปราชญ์ 9 ด้าน เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างไร  โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ -  คน , สภาพแวดล้อม , กลไก จากปัญหาจะนำมาดำเนินการอย่างไร -  วิธีการ  รูปแบบ ช่องทาง  เนื้อหา  จังหวะก้าว 5.นำเสนอกลุ่มย่อยและสรุปรวมเวที โดยทีมวิชาการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สื่อสารการ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ทางภาคใต้ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2.เกิดความรู้ และตระหนักต่อภูมิปัญญา จากปราชญ์แต่ละสาขา เช่น ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภาษา สมุนไพร
3.เรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.พระมหาบุญนำ  กูลภักดี 2.อ.บุญเสริม  แก้วพรม 3.สวท.นครศรีธรรมราช 4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.กระบี่ 5.รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  (ชุมพร)  กขป.  เขต11 6.ผู้แทน กศน. 7.ผู้แทนเครือข่าย ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม 8.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
9.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10.เครือข่ายภัยพิบัติ 11.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12.สื่อมวลชน 13.กองทัพภาคที่ 4

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการผลิตสื่อปลอดภัย ในกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชน9 กุมภาพันธ์ 2562
9
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เห็นกระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรมจากการทดลองหลักสูตรฯ ก่อนนำไปใช้อบรมจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการ สื่อออนไลน์กับทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ 2.รู้จักการวางแผน/ประเด็น/การเขียนโครงเรื่อง 3.รู้จักการถ่ายวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน     - แบ่งกลุ่ม ทำสคริป  วางแผนเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ ตัดต่อวีดี จากการลงพื้นที่ 4.ทบทวนเนื้อหา และเปิด VTR วันวาน 5.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและวิพาษ์ วิจารณ์คลิปวีดีโอ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สื่อในยุคปัจจุบันกับเทคโนโลยีกาสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้จนวงการสื่อได้ขนานนามว่า “สื่อใหม่” ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ  การรับสื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบทั้งในทางบวกและทางลบนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง รวดเร็ว ทั้งนี้ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงคือการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับข่างสารได้โดยง่าย  ทำให้เกิดการขาดความรู้สึกร่วมถึงปัญหานั้นๆอย่างแท้จริง  นอกจากนั้นการรวมตัวที่ง่ายทำให้บุคคลทีสามหรือผู้บริโภคขาดความเชื่อถือของเนื้อหาหรือรูปแบบของการสื่อสาร  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยลำดับต้นๆที่จะเพิ่มความขัดแย้งหรือการชี้นำสังคมไปในทางที่ผิดถ้าขาดการวิเคราะห์แยกแยะหรือการไม่รู้เท่าทัน
จากการขับเคลื่อนงานสื่อฯพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้สื่อทุกวันนี้มีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านจริยธรรม ศีลธรรม  หลักสูตร เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ โดยการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการผลิตสื่อที่ปลอดภัย ในกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มุ่งเน้นการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิเคราะห์ร่วมกัน โดยทำการศึกษาเป็นกลุ่ม  ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางเป็นผู้สร้างความรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

นำเข้าข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน         “รู้เท่าทันสื่อ” คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ “ใช้สื่ออย่างรู้ตัว” และ “ใช้สื่ออย่างตื่นตัว”   “การรู้เท่าทันสื่อ” คือความสามารถป้องกันตนเองจากการถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่อ ไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตั้งค่าถามว่า จริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล เขาต้องการ สื่อสารอะไร มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ ต้องการสื่อสารให้ใคร และใครได้ประโยชน์ โดยการรับมือจากสื่อออนไลน์นั้นเราสามารถวิเคราะห์และพิจารณาเองได้ รวมถึงการรับมือกับข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ โดยข่าวในสื่ออาจจะเป็นข่าวสารที่เป็นข่าวลือหรือสื่อเกินจริง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเป็นฉบับ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐หรือที่คุ้นหูในชื่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมอย่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2550 โดยหนึ่งในประเด็นที่มีการแก้ไขใหม่ คือ การแก้ไขมาตรา 14 เพื่อป้องกันการนำมาใช้ฟ้องหมิ่นประมาท เนื่องจากในอดีต มาตราดังกล่าวนำมาสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดกับ "เนื้อหา" บนโลกออนไลน์ ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายมีขึ้นเพื่อการเอาผิดการกระทำต่อ "ระบบ" คอมพิวเตอร์

ชี้แจงเทคนิคการเตรียมอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นเพื่อความพร้อมในการเข้าฝึกอบรม โดย นายพงษ์พัฒน์  ด่านอุดม เทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนผลิตคลิปวีดีโอ
เป็นแอปพลิเคชั่นตัดต่อวิดีโอชั้นยอดที่สามารถตัดต่อทั้งภาพ เสียง ไตเติ้ล แคปชั่น  และโลโก้ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยัง import ฟอนต์ตัวอักษร และแปลงไฟล์เป็นระบบ NTSC หรือ PAL ได้เช่นกัน ๑. การเขียนสคริปต์  สร้างสคริปต์ โดยการใช้หลักเขียนเรื่องจากภาพ  ดูว่าคลิปภาพส่วนไหนที่มีพลังและเร้าอารมณ์ที่สุด  แล้วค่อยจึงนำคลิปเหล่านั้นมาตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องให้มีพลังมากที่สุดระหว่างการเขียนสคริปต์  ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์เพราะมันจะปรากฏเป็นตัวอักษรบนหน้าจออยู่แล้วสิ่งที่ควรอยู่ในสคริปต์ คือข้อมูลและการสัมภาษณ์ที่เร้าอารมณ์และทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้ ๒. การตัดต่อวิดีโอ โดยการใช้โปรแกรม KineMaster  บันทึกเป็นเสียงบรรยายให้เรียบร้อยผ่าน แอปพลิเคชั่น จากนั้นก็ import เสียงนั้นเข้าไปในแอปพลิเคชั่นตัดต่อเพื่อแยกชิ้นส่วนเสียงเข้ากับวิดีโอในแต่ละช่วง สุดท้ายนำเสียงธรรมชาติ เติมลงไปในช่วงที่ไมมีเสียงบรรยายหรือเสียงสัมภาษณ์

ลงพื้นที่ถ่ายภาพ และถ่ายคลิปสั้นๆด้วยสมาร์ทโฟน

ผลที่ได้ - เกิดการทดลองหลักสูตร พบทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์บางส่วนของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงและแก้ไข - เกิดทีมพี่เลี้ยงจากการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมจริงทั้ง ๓ จังหวัด - ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตคลิปเพื่อการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 3.มหาวิทยาลัยราภัฎนครศรีธรรมราช 4.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
5.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดกระบี่ 7.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดพังงา 8.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดชุมพร

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงพื้นที่ในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดรูปแบบและจริยธรรมสื่อ (โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน)5 กุมภาพันธ์ 2562
5
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา เน้นจบออกมา ต้องสามารถรับใช้สังคมได้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ในการผลิตสารคดี  เกี่ยวกับโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ได้จัดระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา เน้นจบออกมา ต้องสามารถรับใช้สังคมได้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ได้จัดระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา เน้นจบออกมา ต้องสามารถรับใช้สังคมได้           ปัญหาทางสังคมด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้สุขภาพของคนประสบกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ได้เห็นการดำเนินกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน  โดยให้นักศึกษา  เลี้ยงไก่พันธ์ไข่  ไก่พื้นเมือง เป็ดไล่ทุ่ง ปลาดุก ปลูกผักปลอกสารพิษ  ซึ่งเป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา           กิจกรรมนี้เป็นการสร้างวินัย  ความรับผิดชอบ การฝึกทักษะชีวิต  หลังจากจบการศึกษาออกไป  สิ่งที่เกิดตามมาคือ  รายได้ที่เกิดจาการขายผลผลิต  นอกจากนั้นยังได้นำสาขาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  มาเป็นส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  การใช้สมุนไพรการบำบัดรักษา นวดแผนไทย  และเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  เป็นการพัฒนาผู้เรียนและการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนที่นอกเหนือจากการเข้าเรียนในห้องเรียน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีระดมความคิดเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนในการตัดต่อคลิปวีดีโอ19 มกราคม 2562
19
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสรุปการประชุมออกแบบหลักสูตรและเตรียมประชุมออกแบบหลักสูตร 2. เพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนในการตัดต่อคลิปวีดีโอ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เพื่อระดมความคิดและกำหนดกรอบหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนในการตัดต่อคลิปวีดีโอ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อ.กรกฎ  จำเนียร การใช้สมาร์ทโฟน(โมโจ) รวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆ  การอบรมเราใช้ทฤษฎีไม่ได้ต้องใช้การปฏิบัติเป็น... ต้นทุน ทักษะ ความสนใจ อาศัยการกระตุ้นของผู้สอนหรือผู้อบรม อ.กรกฎ จำเนียร เป็นแบบเวิร์คช๊อป  มีการทดลองทำกับชุมชนสามารถทำได้ในระดับหนึ่ง ครึ่งวันเช้า ให้ความรู้เรื่องสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ ช่วงบ่ายเรียนรู้การผลิตด้วยสมาร์ทโฟน เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยมือถือ สอนตัดต่อด้วยโปรแกรม กลางคืนให้การบ้าน ช่วงเช้าอีกวันเราจะได้ชิ้นงานของเด็ก คุณสมันญา  รายการที่ผลิตจะเน้นเป็นคลิปสั้นๆ  เพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการดูรายการที่ยาวๆ รายการจะต้องเป็นแบบเร้าใจ เนื้อเรื่องสั้นกระชับ เป้าหมาย 1. รู้เท่าทันสื่อ 2. ผลิตสื่อที่ปลอดภัย 3. สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานศึกษาและชีวิตประจำวัน รูปแบบของคลิป 1. คลิปมีความยาว 3-5 นาที หลักสูตร 1. “พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อโดยใช้สมาร์ทโฟน”

1.  คุณธรรม จริยธรรม 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2  วิธีการสอน
- มีการบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ -  การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม - ให้นักศึกษานำเสนอผลงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาภายหลังจากฝึกปฏิบัติ 1.3  วิธีการประเมินผล -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา -  ประเมินพฤติกรรมในการฝึกปฏิบัติและการทำงานร่วมกันของนักศึกษา -  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 2.  ความรู้ (ตรงกับในมคอ.2) 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ
  มีความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางด้านนิเทศศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความเป็นมืออาชีพด้านนิเทศศาสตร์
2.2  วิธีการสอน - บรรยายแนวคิด หลักการ และเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
-  มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติและการทำงานกลุ่ม
-  นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3  วิธีการประเมินผล -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี -  การทดสอบปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 3.  ทักษะทางปัญญา 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 3.2 วิธีการสอน -  การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา -  อภิปรายกลุ่ม -  วิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3  วิธีการประเมินผล -  สอบกลางภาค -  สอบปลายภาค
-  ประเมินผลงานของนักศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาภายหลังจากฝึกปฏิบัติ 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.2 วิธีการสอน -  มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม และรายบุคคล
  -  การนำเสนอรายงาน 4.3 วิธีการประเมินผล -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด -  รายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.เครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยว 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ค่าตรวจบัญชี16 มกราคม 2562
16
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานผลการตรวจบัญชีประจำงวดจากผู้ตรวจสอบบัญชี นำส่ง สจรส.เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา “มาปกป้องคลองท่าดี @ไชยมนตรี สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต คนเมืองนครศรีฯ”13 มกราคม 2562
13
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีเสวนาเกี่ยวกับฝายมีชีวิต ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  น้ำแล้ง เมืองนครศรีฯ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การสื่อสารแบบวงคุยผ่านช่องทาง online
ผลลัพธ์ 1. รับทราบและเข้าใจแนวคิดของผู้ที่อาสาปกป้อง คลองสายน้ำ และธรรมชาติ ให้อยู่กับชุมชน แบบยั่งยืน 2. วิธีการหรือแนวทางในการปกป้องสายน้ำ และระบบนิเวศน์ระหว่างสัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมนุษย์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.เครือข่ายสื่อเถื่อน 4.ไทยพีบีเอส 5.ชาวบ้านในตำบลไชยมนตรี 6.สถาบันการเรียนรู้เพื่อตนเอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ ไบรทีวี รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ )5 มกราคม 2562
5
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ ไบรทีวี 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1.  การนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร 2.  ได้สื่อสารจากสถานการณ์จริงจากพื้นที่รับผลกระทบ 3.  ชิ้นงานการสื่อสาร ช่องทีวี สาธารณะ

ผลลัพธ์ :
1.  พื้นที่อื่นได้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติและการเยียวยาช่วยเหลือ 2.  ได้รับความช่วยเหลือและการส่งต่องานสื่อสารสู่สาธารณะ 3.  รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ออกสื่อสาธารณะช่องไบรทีวี 4.  ความเดือดร้อนของประชาชน กับภัยธรรมชาติเกิดความเสียหายในวงกว้าง 5.  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขต อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รายงานสถานการณ์พายุ ปาบึก)4 มกราคม 2562
4
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช และรายงานผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1.  การนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร 2.  ได้สื่อสารจากสถานการณ์จริงจากพื้นที่รับผลกระทบ 3.  ชิ้นงานการสื่อสาร ช่องทีวี สาธารณะ

ผลลัพธ์ :
1.  พื้นที่อื่นได้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติและการเยียวยาช่วยเหลือ 2.  ได้รับความช่วยเหลือและการส่งต่องานสื่อสารสู่สาธารณะ 3.  รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ออกสื่อสาธารณะช่องทางไทยพีบีเอส 4.  ความเดือดร้อนของประชาชน กับภัยธรรมชาติเกิดความเสียหายในวงกว้าง 5.  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขต อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : รู้เท่าทัน E PORT)25 ธันวาคม 2561
25
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการสื่อสารให้รู้เท่าทันและเข้าใจ E Sport

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เพื่อผลิตงานในการสื่อสารสาธาณะผ่านช่องทาง ไทยพีบีเอส

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1.  เป็นเวทีแลกเปลี่ยน และการให้ความรู้ และผลิตสื่อ
2.  วงแลกเปลี่ยนได้มีข้อมูลและรับรู้เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้

ผลลัพธ์
1.  มีชิ้นงานสื่อและสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ 2.  มีการผลิตชิ้นงานสื่อประกอบสำหรับสื่อสารสาธารณะผ่านไทยพีบีเอส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.กลุ่มเด็กและเยาวชน 4.กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าว : รู้เท่าทัน E PORT

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร21 ธันวาคม 2561
21
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ไม่มี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับความยั่งยืนที่ทำงานเชื่อมโยงที่เกิดรูปธรรม18 ธันวาคม 2561
18
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างอุทยานแห่งชาติและชุมชน 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีเสวนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับความยั่งยืนที่ทำงานเชื่อมโยงที่เกิดรูปธรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การสื่อสารวงเสวนา เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดูแลผืนป่า ผลลัพธ์ 1. เกิดการรับรู้ของสาธารณะต่อการเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการจัดการ่วมกันของหลายภาคส่วน 2. กระบวนการสื่อสารทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเจตนาของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ที่ดำเนินการและฝ่ายผู้ใช้บริการรวมถึงชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 108 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 4.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน 6.สถานีวิจัยต้นน้ำบ้านคีรีวง 7.สภ.ลานสกา 8.สถานีควบคุมไฟป่าน้ำตกโยง 9.เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่36 ธันวาคม 2561
6
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย26 พฤศจิกายน 2561
26
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแนวทางแก้ไขและการจัดการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม 2.นำเสนอบทสรุปและบทเรียนแห่งปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระดับตำบล 3.เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย แนวทางแก้ไขและการจัดการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต การสื่อสาร ปัญหาชุมชนผ่านช่องทาง onground และ online
ผลลัพธ์ ใช้รูปแบบการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยร่วมกันเพื่อหาทางออกกับปัญหาที่ดินชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหมอบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล 5.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุนชนภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี่

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม)21 พฤศจิกายน 2561
21
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการสื่อสารให้มีการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อการรับรู้และการรับมือกับสถานการณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อผลิตชิ้นงานในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว และสื่อสารทางช่องทีวี สาธารณะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1.  การนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร 2.  ได้สื่อสารจากสถานการณ์จริงจากพื้นที่รับผลกระทบ 3.  ชิ้นงานการสื่อสาร ช่องทีวี สาธารณะ 4.  มีการรายงานสถานการณ์ และเกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ผลลัพธ์ :
1.  พื้นที่อื่นได้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติและการเยียวยาช่วยเหลือ 2.  ได้รับความช่วยเหลือและการส่งต่องานสื่อสารสู่สาธารณะ 3.  รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ออกสื่อสาธารณะช่องไบรทีวี 4.  ความเดือดร้อนของประชาชน กับภัยธรรมชาติเกิดความเสียหายในวงกว้าง 5.  เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 6.  ลดการสูญเสียและเกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขต อ.เมือง    จ.นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา การสร้างความเข้าใจ ใช้อย่างถูกต้องกับการเท่าทัน E SPORT16 พฤศจิกายน 2561
16
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นนโยบายสู่การแก้ไขหรือลดปัญหา 2.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2.บรรยายพิเศษ การสร้างความเข้าใจ ใช้อย่างถูกต้องกับการเท่าทัน
E - SPORT 3.เสวนาหัวข้อ “สานสร้างความเข้าใจ กีฬาใหม่ (E-sport) ในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.ชี้แจงกระบวนการห้องย่อย โดยแบ่งเป็น 4กลุ่มกับโจทย์“E-sport ในสถานการณ์ปัจจุบัน สู่อนาคต     - กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เคยเล่นหรือผ่านการใช้ประโยชน์จาก E-sport
    - กลุ่มที่ 2 ผู้ปกครองและครูอาจารย์ กับมุมมองที่มีต่อ E-sport
    - กลุ่มที่ 3 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการลดปัญหาจาก E-sport
    - กลุ่มที่ 4 สื่อและภาคพลเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะและช่องทาง
                  ต่อ E- sport

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถนำความรู้กระจายต่อไปยังผู้อื่นๆได้ 2.โครงการจะสามารถนำความเห็นสรุปวิเคราะห์ให้เกิดเป็นข้อเสนอต่อสมัชชาชาติได้ 3.จะได้ผลลัพธ์จากวงเสวนาเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือลดปัญหาในพื้นที่ได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 84 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.นักเรียน นักศึกษา  คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 5.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ ร่วมสร้าง : วัดสร้างสุข (วัดสร้างคน คนสร้างวัด)3 พฤศจิกายน 2561
3
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการสื่อสารการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต : เกิดเวทีสาธารณะที่เป็นวงคุยแลกเปลี่ยนและต้นทุนของแต่ละฝ่าย
ผลลัพธ์ : ใช้การสื่อสารเพื่อภายนอกจะได้รับรู้และเป็นแนวทางเพื่อการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ผู้แทนพระสงฆ์
4.ชาวบ้านในบริเวณ ต.ทุ่งคาวัด และพื้นที่ ใกล้เคียง 5.สมาคมประชาสังคม จ.ชุมพร 6.ผู้แทนจากสาธารณสุข
7.ผู้แทนสถานศึกษา
8.ภาคประชาสังคม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ลงพื้นที่ในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดรูปแบบและจริยธรรมสื่อ (พื้นที่ 3 จังหวัด กับกลุ่มจิตอาสา “ญาลันนันบารู” )31 ตุลาคม 2561
31
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 2.เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนในชุมชนของตัวเองห่างไกลจากยาเสพติด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ในการผลิตสารคดี พื้นที่ 3 จังหวัด กับกลุ่มจิตอาสา “ญาลันนันบารู”  ทำการสื่อสารการรวมตัวกลุ่มจิตอาสาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การรวมตัวของคนในชุมชนที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มจิตอาสา“ญาลันนันบารู”โดยที่มีการสนับสนุนให้ความรู้ จากทุกภาคส่วนเช่น ฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุข สถาบันการศึกษา ทีมจิตอาสาเหล่านี้ลุกขึ้นมาปกป้องเด็กและเยาวชนด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนในครอบครัวครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันโดยเน้นการดูแลสุขภาพของคนในครอบครับ นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพ และการเขียนโครงการเพื่อการเชื่อมร้อยกับแหล่งงบประมาณในพื้นที่ เช่น กองทุนตำบล 2.เกิดกลไกการแก้ปัญหาในครัวเรือน 3.เกิดจิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทน 4.ความร่วมมือระหว่างภาครัฐแลชุมชนโดยการสื่อสารจากชุมชน 5.ความรู้และทักษะการจัดการเชิงระบบ  เชื่อมโยงหน่วยงานองค์ในการช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ฝ่ายความมั่นคง
4.สาธารณสุข
5.สถาบันการศึกษา
6.กลุ่มจิตอาสา“ญาลันนันบารู” 7.เด็กและเยาวชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : ข้าวไร่ งานเสริมชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช)29 ตุลาคม 2561
29
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ลดรายจ่ายของครอบครัวและทำให่สมาชิกได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย 2.เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านได้มีรายได้เสริม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่เพื่อผลิตชิ้นงานในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว และสื่อสารทางช่องทีวี สาธารณะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ข้าวไร่ งานเสริมชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช  เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว และทำให้ สมาชิกได้รับประทานอาหารปลอดภัย ในช่วงที่รายได้จากการกรีดยางราคาตกต่ำ  การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ที่มีการโค่นสวนยางจึงกลายเป็นงานเสริมเติมอิ่มของชาวบ้น จ.จันดี จ.นครศรีธรรมราช
        ปัจจุบันชาวบ้านใน ต.จันดี จ.นครศรีธรรมราช มีอาชีพกรีดยางเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่สู่ดีนัก  ชาวบ้านจึงได้หาทางออก จนเกิดเป็นอาชีพเสริมที่ไม่กระทบต่ออาชีพหลัก ข้าวไร่จึงเป็นอาชีพเสริมที่จะทำให้เกษตรกรประหยัดรายจ่าย  มีข้าวกักเก็บเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นอู่ข้าวของชุมชน เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างจากอาชีพหลัก และชาวบ้านมีการช่วยกันลงแขกในการทำข้าวไร่  และยังมีการสืบทอดในการทำข้าวไร่กันต่อไป
     

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.เครือข่ายเกษตรเพื่อสุขภาพ
4.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจันดี 5.ตัวแทนชาวสวนยาง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีธรรมนูญฝาย(คลอง) พัฒนาเป็นกติกาชุมชนในการรักษาสายน้ำโดยการจัดทำธรรมนูญคลอง20 ตุลาคม 2561
20
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการให้พัฒนาเป็นธรรมนูญสุขภาพ 2.เพื่อให้เห็นกระบวนการในการจัดทำนโยบายสาธารณะและการใช้กระบวนการประชาเข้าใจธรรมนูญสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีธรรมนูญฝาย(คลอง) การทำเวทีประชาเข้าใจที่ชุมชนท้องถิ่นมีการประกาศเจตนารมณ์ และกติกาของชุมชน  ในการรักษาสายน้ำโดยการจัดทำธรรมนูญคลอง  โดยมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนว่า ให้ชุมชนได้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และมีระบบสุขภาวะที่ดี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต         เป็นการจัดทำเวทีประชาเข้าใจ โดยใช้พื้นที่ฝายมีชีวิต บ้านห้วยน้ำคลุ้ง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช เพื่อที่จะให้เกิดธรรมนูญสุขภาพ หรือ ธรรมนูญฝาย  เป็นเครื่องมือหนึ่งของสมัชชาสุขภาพ ที่ดำเนินจากขาเคลื่อนในรูปแบบปฏิบัติการและให้ยกระดับเป็นธรรมนูญ เป็นการกำหนดกฏิการ่วมกันของคนในชุมชน เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ 1.ความร่วมมือจากภาคี
2.ได้เห็นประโยชน์จากการจัดการน้ำโดยการสร้างฝายมีชีวิต 3.การพัฒนาให้เป็นธรรมนูญสุขภาพ ตามเครื่องมือของสมัชชาสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.เลขาธิการ เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย 3.กองทัพภาคที่ 4 4.เครือข่ายฝ่ายมีชีวิตอําเภอพรหมคีรี 5.เครือข่ายฝ่ายมีชีวิตอําเภอลานสกา 6.เครือข่ายฝายมีชีวิตอําเภอฉวาง 7.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
8.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.เครือข่ายฝายมีชีวิตอำเภอชะอวด 10.เครือข่ายฝายมีชีวิตอำเภอเมือง 11.เครือข่ายฝายมีชีวิตอำเภอท่าศาลา 12.ตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13.เจ้าหน้าที่เทศบาลทอนหงส์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการตนเอง ผ่านเครือข่ายฝายมีชีวิต”18 ตุลาคม 2561
18
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการให้เห็นการจัดการนำทั้งระบบโดยชุมชนการนำไปสู่พื้นที่จัดการตนเอง  2. เพื่อให้เห็นกระบวนการในการจัดทำนโยบายสาธารณะและการใช้กระบวนการประชาเข้าใจ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เปิดเวทีสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ 20 พื้นที่ และมีผู้แทนเข้าร่วม จากภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ โดยให้มีการตั้งคำถามในการเสวนาและให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้การสื่อสารสาธารณะเพื่อให้คนที่ติดตามได้เห็นผ่านช่องทางการสื่อสาร  และ มีการลงพื้นที่ให้เห็นความสำเร็จในการสร้างฝายและการใช้ประโยชน์การการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ตำบลวังอ่าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ความร่วมมือจากภาคี
2.ได้เห็นประโยชน์จากการจัดการน้ำโดยการสร้างฝายมีชีวิต 3.การพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะ 4.เกิดการรับรู้ในวงกว้างของผู้ชมรายการทั้งรายการสดและชมย้อนหลังโดยดูจากสถิติผู้เข้าชมรายการ  ผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่องการจัดการน้ำโดยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติและน้ำใช้เพื่อการเกษตร 5.เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งคำถามให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ทำให้ทราบปัญหาและความที่ต้องการจากชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 85 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 นครศรีธรรมราช 4.กองทัพภาคที่ 4 5.กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอชะอวด 7.ตัวแทนฝายมีชีวิต อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ 9.ตัวแทนการจัดการน้ำทั้งระบบ 10.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 11.สำนักงานชลประทานที่ 15

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้(สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว : ความมั่นคงทางอาหาร กับการสร้างฝายมีชีวิต)17 ตุลาคม 2561
17
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการให้เห็นถึงการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  2.เพื่อการรับรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อในพื้นที่อื่นๆ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ร่วมเวทีประชาเข้าใจเนื้อหา กระบวนการ ผลิตชิ้นงานประกอบ รูปแบบสารคดีเชิงข่าว

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความมั่นคงทางอาหารกับการสร้างฝายมีชีวิต
    มีกลุ่มชาวบ้าน น้อมนำแนวคิดเรื่องการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ของในหลวง ร.9 มาปรับใช้ โดยมีการสร้างฝายเก็บน้ำผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และได้มีกลุ่มนักศึกษาร่วมกันซ่อมแซม ฝายมีชีวิตในบริเวณคลองบ้านตาล เป็นการสืบทอดแนวคิดนี้     คลองบ้านตาล เป็นจุดเรียนรู้ที่ช่วยเติมเต็มในระบบการความคิดของการลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสาขา วิชา อาชีพใดๆ ก็ใช้หลักคิดของฝายมีชีวิตภายใต้ปรัชญาพอเพียง ของในหลวง ร.9 ได้     เป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนชุมชนและการพัฒนา ซ่อมแซมฝายมีชีวิตของชุมชนคลองบ้านตาล โดยผู้เข้าร่วมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องของกระแสพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุ่มชาวบ้านได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสการจัดการน้ำอย่างเป็นอย่างระบบ โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน

ผลผลิต :มีผลงานสื่อสารในรูปแบบของ สารคดีเชิงข่าว
ผลลัพธ์ :มีการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและเป็นผลงานเพื่อการใช้ในการนำเสนอให้กับพื้นที่อื่นๆ       :ชุดความรู้การจัดการน้ำโดยฝายมีชีวิต ที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคงด้านอาหาร และระบบนิเวศน์ที่สร้างความยั่งยืนต่อระบบอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายฝายมีชีวิต
2.เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร 3.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช 4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุม กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่4/25614 กันยายน 2561
4
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.,เครือข่ายสื่อ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 34 กันยายน 2561
4
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.กล่าววัตถุประสงค์และสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา     -  การขับเคลื่อนงานกับ กขป.     -  การเชื่อมโยใต้แผนงานสื่อสารสาธารณะกับ สช. สปสช. สสส.  เครือข่ายสุขภาวะ 2.การดำเนินโครงการศูนย์วิชาการการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้  ศวสต.ภายใต้แผนงาน พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธาณะภาคใต้ 3.การประเมินโครงการโดย ดร.ดุริยางค์  วาสนา 4.การดำเนินกิจกรรม  งวดที 3-5 ภายใต้แผนงาน พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธาณะภาคใต้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินโครงการสื่อมีทั้งหมด 4 ระยะ ขณะนี้ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว 2 ระยะหรือ 2 งวด เหลืออีก 2 งวด คือ งวดที่ 3 และ 4 จะดำเนินการต่อ
      จังหวัดที่มีการดำเนินงานสื่อ ประกอบด้วย พัทลุง พังงา ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรัง สตูล สงขลา ยังขาดจังหวัดระนองที่ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินงานแต่อยู่ในช่วงการตั้งต้น การดำเนินงานจะมีในเรื่องของจริยธรรมสื่อ การจัดรายการ เช่น รายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เป็นรายการตัวอย่างของนครศรีฯ มีการใช้หลัก 4PW ในการดำเนินงาน การดำเนินงานในภาพรวม จะเน้นรายการวิทยุซึ่งทำแล้วมีความต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย การดำเนินงานงวดที่ 3-4 จะเน้นหนักเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อด้วย จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มีสถานีวิทยุในนามเครือข่ายสมาคมสื่อวิทยุอันดามัน
มีหน้าที่หลักในการนำความรู้และประเด็นต่างๆ ที่ทราบ ไปประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงกลุ่มประชาชนในพื้นที่
มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง ทำให้มีการกระจายสัญญาณครอบคลุมบริเวณนั้น รวมถึงบางส่วนของจังหวัดภูเก็ตด้วย
มีกองบก. ส่งข้อมูลวิชาการข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์หรือทาง email ให้กับสถานีเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ
มีการไลฟ์สดทาง Facebook ผ่านหน้าเพจของสถานี สมาคมสื่ออันดามันมีการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีเสวนาในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน เช่น นากลาง Smart Farm สามช่อง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนธารมรกต ณวัฒน์วิถีบ้านบางซอย ทุ่งรัก และมีการจัดรายการ “กินอิ่มเที่ยวสนุก@พังงา” ด้วย จากชิ้นงานในการออกอากาศ มีการแชร์เพื่อการสื่อสารทางเพจสมาคม และเพจส่วนตัวกันมากมาย ซึ่งการช่วยกันแชร์จะทำให้สามารถสื่อสารออกไปได้ในวงกว้างมากขึ้น มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบ on Ground
มีกองบกช่วยสนับสนุนเสริมในเรื่องของความรู้ เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานสื่อสาร ผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากชุมชนค่อนข้างเยอะ เช่น การรณรงค์ No Foam 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่ก่อนไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันปลอดโฟม 100%
การดำเนินงานมีการนำเทคโนโลยีไลฟ์สดไปใช้ ทำให้มีการสื่อสารถึงชุมชนได้ง่ายขึ้น มีผู้คนเข้ามาช่วย Comment ให้กำลังใจ ซึ่งถือเป็นการเสริมแรงให้กับคนทำงานได้ทำงานต่อ นอกจากนี้ มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคุระบุรี ช่วยเขียนโครงการของบเพื่อสนับสนุนและขยายงานไปสู่ชมรมผู้ประกอบการอาหารพังงา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ No Foam สู่การจัดตั้งสมาคมอาหารปลอดภัยจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีส่วนช่วยในการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย
การดำเนินงานในนามของกอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเห็นถึงความสำคัญ โดยเฉพาะการไลฟ์สดทำให้สามารถถ่ายทอดผลงานไปสู่หน่วยงานต่างๆ ในเครือข่าย ตลอดจนสามารถส่งงานได้ถึงหัวหน้างาน และที่สำคัญที่สุดประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ผลจากการดำเนินงานเกิดการก่อตั้งสมาคม เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสมาคม นอกจากนี้ ตัวเจ้าหน้าที่ในสมาคมสื่อยังสามารถเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรมีการแบ่งสื่อออกเป็น 3 ประเภท 1. สถานีวิทยุ ตั้งอยู่ที่อำเภอละแม 2. สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว และ 3. สื่อออนไลน์ มีการไลฟ์สดและทำวีดีโอเผยแพร่ทางออนไลน์ มีผู้ประสานงานร่วมกับเครือข่ายปะทิวในการทำสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถดำเนินการได้ดีนัก เนื่องจาก เป็นพื้นที่ห่างไกล มีพื้นที่กว้าง มีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันจนไม่สามารถดำเนินการคู่ขนานไปกับสื่อทั้ง 3 ชนิดได้ ผู้รับผิดชอบงานมีการลงพื้นที่เสริมสร้างและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ให้กับประชาชน ชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่ทำตลาดใต้เคี่ยมหรือการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เขาสามารถประชาสัมพันธ์งานหรือการท่องเที่ยวชุมชนของตนเองได้ ตัวอย่าง ตลาดใต้เคี่ยมมีการคัดเลือกประเด็นขึ้นมาและใช้สื่อในการเผยแพร่มีการให้ความรู้และมีการพัฒนาศักยภาพ โดยมีทีมสื่อเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ ส่วนประเด็นอื่นที่ทางชุมพรได้ดำเนินการ มีอาหารปลอดภัย สิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับ พ.ร.บ.การยา เกษตรปลอดภัย ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สื่อสารออกไปให้กับประชาชน มีการถ่ายทอดสดทำเทปเกี่ยวกับการอยู่รอดของชาวสวนยาง การเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน มีการถ่ายทอดสดในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ปัจจัยเสี่ยง และอาหารปลอดภัย มีการจัดเวทีเพื่อนำทีมสื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมการดำเนินงาน โดยเฉพาะการไลฟ์สดขณะดำเนินงาน เช่น กรณีอุบัติเหตุ เครือข่ายภัยพิบัติ และเครือข่ายนักวิชาการต่างๆ ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำหลังสวน ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณน้ำมาก การก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม การประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานเพื่อแก้ไขภัยพิบัติจะต้องมีการให้เครือข่ายทั้ง 3 ลุ่มน้ำของชุมพร มาร่วมมือกันโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือเชื่อมประสาน กิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายจากการไลฟ์สด เช่น ไลฟ์สดทาง Facebook ทำให้รู้ว่า เรื่องภัยพิบัติจะต้องติดต่อใคร พูดคุยกับใคร หาความรู้ได้จากใคร เรื่องเกษตรปลอดภัย ชุมพรจะเน้นหนักและมีผู้คนสนใจมากอาจเป็นเพราะมีตลาดใต้เคี่ยมอยู่ ส่วนเรื่องอุบัติเหตุมีการไลฟ์สดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานด้วย

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับงบประมาณเพียงแค่ 1 ปี คือ ปี 2560 ส่วนปี 2561 มีการดำเนินงานโดยใช้งบจาก ศอบต. มีการดำเนินงานสื่อโดยใช้ชื่อว่า “เสียงสุขภาวะชายแดนใต้” โดยมี “ดีเจประกายดาว” เป็นผู้ดำเนินการหลัก ประกอบด้วย อัตตัร Radio วิทยุ มอ.ปัตตานี บางปูลิสซิ่ง ฮิจเราะห์ยะลา ประเด็นที่มีการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประเด็นเยาวชนติดยาเสพติด โดยการเอาเด็กที่ติดยาเสพติดแล้วบำบัดได้สำเร็จมาคุยในรายการประชาชนได้ฟังว่าเขาทำอย่างไรจึงสำเร็จ ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานที่สำเร็จ ส่งผลให้มีปัญหากับคนขายยาในหมู่บ้าน เพราะเมื่อเด็กเลิกได้ก็จะมีการซื้อยาน้อยลง ทำให้เกิดเป็นความเสี่ยง หลังจากหมดงบประมาณ มีการดำเนินงานต่อโดยชุมชนได้รวบรวมเงินเพื่อสร้างบ้านไออุ่น สำหรับเป็นที่ให้ความรู้และบำบัดยาเสพติดกันเอง ต่อจากนั้นทางรายการก็ได้นำเด็กที่บำบัดยาเสพติดสำเร็จจากบ้านไออุ่นมาออกรายการร่วมด้วย ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติดได้ต่อเนื่อง ประเด็นที่ 2 คือ ประเด็นพหุวัฒนธรรม มีการพูดถึงหมอตำแย มีการไลฟ์สดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันในรูปของเวทีเสวนาเรื่องต่างๆ เช่น การรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม มีการทำสารคดีสั้น “มัสยิดต้นแบบ” ซึ่งมีห้องน้ำสะอาด มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง มีที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน เผยแพร่ออกไปทำให้มีคนมาดูงานเยอะมาก เพราะได้ออกสื่อทาง Facebook และ YouTube
ในปี 2561 มีการของบจาก ศอบต. มาดำเนินกิจกรรมต่อ ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน มีการสอนชาวบ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนที่บางปู ทำให้คนขับเรือสามารถเป็นไกด์แนะนำ และให้ความรู้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ รายการวิทยุก็มีการจัดรายการที่ชื่อว่า “บางปู Amazing แหล่งท่องเที่ยว” โดยมีการไลฟ์สดผ่านยูทูปและวิทยุ การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น โดยใช้สื่อให้ความรู้ในประเด็นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ประเด็นต่อไปเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ในเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี เพื่อให้ได้มาเรียนรู้ มีการสื่อสารเชิงบวกระหว่างแม่กับลูก โดยทำอย่างไรให้มีการเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการนำแม่และลูกไปดูงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก มีการขอสนับสนุนรถจากทหารโดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการลงทุน ใช้การสอนทางด้านศาสนามามีส่วนช่วยเกี่ยวกับบาป บุญ ซึ่งทำให้ประมาณ 30 ครอบครัวเกิดการเข้าใจกันมากขึ้น ลูกฟังแม่และแม่ก็ฟังลูกมากขึ้น
สาเหตุหลักๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อาจเกิดมาจากความเสี่ยงมีมาก เพราะบริเวณพื้นที่ตำบลบานา เป็นที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะ และมีโรงแรมราคาถูกที่เด็กสามารถเข้าไปใช้บริการได้ง่าย ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย คือ แม่เพราะแม่ต้องรู้เท่าทันลูก ว่าลูกมีการเสพสื่ออย่างไรบ้าง ต้องรู้เท่าทันโฆษณา ชัวร์ก่อนแชร์
ส่วนของเยาวชน มีการสอนให้ทำคลิปสั้น รู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้ มีการผลักดันเข้าสู่หลักสูตรของโรงเรียนด้วย ประเด็นต่อไปเป็นประเด็น การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม มีการเชิญผู้นำศาสนาและผู้แทนจากศาสนาต่างๆ มาพูดคุยกัน มีการไลฟ์สด ผ่าน Facebook มีผู้ติดตามประมาณ 6,000 คนในขณะนั้น ส่วนตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ 10,000 คน

จังหวัดตรัง จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน มีการสื่อสารผ่านทางวิทยุ YouTube เพจ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถสื่อสารออกข้างนอก และมีการติดตามจากประชาชนมากมาย มีการสนับสนุนให้ทำสกู๊ปพิเศษจากทีมสื่อ
สื่อช่วยให้ชุมชนสามารถรักษาสภาพเดิมของชุมชนเอาไว้ได้ ไม่พัฒนาตามทุนนิยม โดยใช้สื่อคุยกับชุมชน รณรงค์ให้เกิดความหวงแหน ในความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้ มีการทำสื่อเพื่อสุขภาพในกลุ่มผู้ยากไร้และผู้พิการ ผลจากการดำเนินงานมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จังหวัดพัทลุง การดำเนินงานสื่อจะต้องนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนไปสู่พี่น้องประชาชน สำหรับจังหวัดพัทลุงมีประเด็นเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะปัญหาสารเคมี มีการรณรงค์ให้ทำนาข้าวอินทรีย์
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ให้ย้อนกลับไปดูอดีตสมัยก่อนว่ามีการเป็นอยู่อย่างไรจึงทำให้อาหารปลอดภัย ประเด็นรู้รักษ์พลังงานมีการรณรงค์ให้ใช้พลังงานชีวมวล มูลสัตว์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายของครอบครัว ประเด็นสิทธิด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิบัตรทอง สิทธิบัตรทองมีอะไรบ้าง ความเป็นธรรมในการรับการรักษาแต่ละกองทุนมีความเท่าเทียมกันหรือไม่ โดยการสนับสนุนจาก สปสช. มีการประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช. 1330
นอกจากนี้ ยังมีการใช้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ความรู้เปิดบูธ หรือแม้แต่การใช้ระบบเสียงตามสาย ในสถานที่ต่างๆ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนที่มาท่องเที่ยว เช่น นาโปแก เป็นต้น

จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลามีรูปแบบการดำเนินงานต่างจากจังหวัดอื่น โดยไม่มีสถานีวิทยุ ไม่มีการทำสื่อโดยผู้รับผิดชอบ แต่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและผลักดันให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานร่วมกันได้ โดยใช้วิธีการขายประเด็นหรือขายไอเดียไปยังสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้เข้ามาร่วมกันดำเนินงาน ประเด็นที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการปัจจัยเสี่ยง การท่องเที่ยวชุมชน อาสาสมัคร อาหารปลอดภัย
ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นการเดินสายพูดคุยกับสื่อมวลชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่สนใจ ช่วยกันขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว มีกิจกรรมไลฟ์สดต่างๆ เช่น กิจกรรมฟินมาร์เก็ต จนสามารถดำเนินงานได้เองโดยประชาชนในตลาด มีการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนได้เข้าถึง
อนาคตจะเพิ่มการเผยแพร่งานวิจัยออกทางสื่อ โดยเฉพาะวิจัยของศูนย์วิจัยสุรา ซึ่งมีมากกว่า 60 เรื่อง แต่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา คือ การเสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายสื่อที่มีอยู่แล้วให้สามารถดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกันได้ มีการจัดเวทีนโยบายสาธารณะแล้วไลฟ์สดออกทางสื่อต่างๆ มีการจัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ ภาคีเครือข่ายสามารถเอาเรื่องมาลงได้ นำลิงค์ไปเผยแพร่ได้ นำเนื้อหาไปลงในเพจ เว็บไซต์ ไวนิล หรือสื่อต่างๆ ได้ มีลิงค์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางในการจัดทำสื่อ เพื่อสนับสนุนให้กับทุกโครงการย่อย มีการติดตามการนำเสนอชิ้นงานของโครงการย่อย และมีการนำชิ้นงานของโครงการย่อยที่เด่นๆ มาออกรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” โดยการไลฟ์สดทาง facebook ประเด็นที่มีการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การจัดการน้ำทั้งระบบ การจัดการอาหารปลอดภัย ซึ่งมีการติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อให้กับเครือข่ายผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค นครศรีธรรมราชจะสนับสนุนการผลิตสื่อ สนับสนุนงบประมาณ ให้กับโครงการย่อย มีการลงทำกิจกรรม on Ground กับประเด็นย่อยๆ ต่างๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงประเด็นโครงการย่อยของจังหวัดต่างๆ ด้วย
มีการนำข้อมูลที่ได้มาผลิตเป็นรายการพิเศษ คือ “เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้” ทีมข่าว ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด หรือกอง บก. สามารถเข้ามาแชร์ชิ้นงานจากทีมนครศรีธรรมราชได้ เพื่อนำไปช่วยกันแชร์ ช่วยกันส่งต่อ ช่วยกัน comment ชิ้นงาน
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของคนทำสื่อ โดยมีคุณอานนท์  มีศรีเป็นวิทยากร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 31 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดตรัง  จังหวัดสงขลา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสื่อสารสุขภาวะทางสังคม ประเด็นอาหารปลอดภัยและวิถีฅนสายน้ำปากพนังสร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน17 สิงหาคม 2561
17
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อแลกเปลี่ยน เติมเต็ม และพัฒนาบทบาทการทำงานร่วมของเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคีความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนัง 2. พัฒนาแนวทางการประสานงาน การดำเนินกิจกรรม และการสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.เวทีเสวนา เหลียวหลัง แลหน้า วิถีฅนสายน้ำปากพนังสร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ร่วมเสวนา 1.ร.ต.สุภาพร ปราบราย ประธานขบวนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ 2.นายเดโช พลายชุม ตัวแทนภาคประชาสังคมสายน้ำปากพนัง 3.นายอุดม ไชยภักดี ผู้แทนชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอชะอวด 4.นายชินวัฒน์ สุวรรณเลิศ นายกสมาคมเครือข่ายรักษ์สายน้ำปากพนัง 5.นายประทีป หนูนุ้ย เกษตรอำเภอชะอวด 6.นายวิชัย ณสุวรรโณ ผอ.พอช. (องค์การมหาชน) ภาคใต้ 7. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8.นางจินตนา สังข์แก้ว ผอ.กศน.อำเภอชะอวด 9.นายวิรชัช เจ๊เหล็ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร 10.นายพยุงศักดิ์ วรรโณทัย ผู้แทนเครือข่ายรักษ์ป่าต้นน้ำสายน้ำปากพนัง นายอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  ผู้ดำเนินการเสวนา 2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การออกร้านแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารสาธิต สวัสดิการและการเงินกองทุนชุมชน สื่อชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ 3. นิทรรศการผลการดำเนินงานของแต่ละเครือข่าย และหน่วยงานภาคี 4. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 5. การแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เครือข่ายเห็นบทเรียน และพัฒนาการ ความสำคัญ ปัญหา ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีคนลุ่มน้ำปากพนังในภาพรวมร่วมกัน 2.ได้แนวทางการประสานงาน รูปแบบและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนเห็นภาคีความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 3.เครือข่ายและภาคีความร่วมมือได้นำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ 4.เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวิถีฅนสายน้ำ ตั้งแต่ กลางน้ำ ต้นน้ำ ปลายน้ำ ที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน 5.สภาพปัญหา และความรู้เรื่องโภชนาการอาหารและวิกฤตของคนไทยที่บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อการเกิดโรค 6.ความตระหนักต่อ สถานการณ์ อาหารที่ไม่ปลอดภัยในลักษณะต่างที่มีผลกระทบต่อคนทุกช่วงวัย


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.องค์กรชุมชน และประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
2.องค์กรเอกชน/ภาคประชาสังคม 3.ผู้ประกอบการเอกชน และภาคธุรกิจ 4.หน่วยงานราชการ ท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. นักวิชาการ สถาบันศึกษาและครู-อาจารย์ 6. เด็กและเยาวชน 7. สื่อมวลชน 8. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 9.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช 10.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา ฝายมีชีวิต12 สิงหาคม 2561
12
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้ถึงที่มาของฝายมีชีวิตและฝายมีชีวิตคืออะไร  2.เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร ในน้ำ ในดิน ในป่า ได้อย่างเหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีเสวนาเกี่ยวกับฝายมีชีวิต ที่มาของฝายมีชีวิตและฝายมีชีวิตคืออะไรและถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่มาของฝายมีชีวิตและฝายมีชีวิตคืออะไร คุณณัธนัน  มีแก้วหรือครูท้วม ไม้หลา ตัวแทนฝายมีชีวิต ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช : เมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในขณะนั้นได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหินตก ได้มีการสนับสนุนให้มีการขุดลอกคลอง        พุดหงส์ ในปี พ.ศ.2556 และในปีต่อมา พ.ศ. 2557 ชาวบ้าน 2 ฝั่งคลองพุดหงส์ ได้เกิดภาวะน้ำในคลองแห้งและแล้งเร็ว ผิดปกติ น้ำในบ่อน้ำตื้นไม่พอใช้ น้ำในบ่อบาดาลต้องเพิ่มความลึกของบ่อ ซึ่งต่อมาต้นปี พ.ศ. 2557 ได้ฟังวิทยุจาก ดร.ดำรง  โยธารักษ์ ว่ามีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่ง น้ำไม่แห้ง มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งพื้นที่นั้นคือ คลองไชยมนตรี จึงได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.ดำรง  โยธารักษ์ลงไปศึกษาแล้วกลับมาสร้างฝายมีชีวิต ที่ คลองพุดหงส์ ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ขณะที่ทำไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้มีนายทหารท่านหนึ่ง มาติดต่อ พูดคุยกันว่า ผู้บังคับบัญชาของท่านอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฝายมีชีวิต และตกลงอนุมัติให้ทหารมาช่วยสร้างฝายมีชีวิต คลองพุดหงส์ ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช นายทหารท่านนั้นคือ พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ หรือผู้พันฝายมีชีวิต  ได้ให้การสนับสนุนภายใต้ความเห็นชอบของแม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ จนกระทั่ง ฝายมีชีวิตที่เริ่มจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ กว่า 1,000 ฝาย เกือบ 50จังหวัด เพราะฝายเป็นสถานที่เก็บน้ำได้ และทุกพื้นที่ของฝายมีชีวิตได้รับรองจากแม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งผู้พันจะเป็นผู้ประสานงาน ว่าทุกพื้นที่ของฝายมีชีวิตเป็นเขตปลอดภัยแล้งอย่างถาวร

คุณโชคดี สุทธิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ต.จันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช : ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะผู้นำ จะต้องเรียนรู้และศึกษาบทบาทหน้าที่ นโยบายรัฐบาล ซึ่งนโยบายรัฐบาลชุดนี้ มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องไปสู่จุดหมายร่วมกัน คือ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นกลไกหลักที่จะนำไปสู่ ยุค 4.0 ยุคนี้รัฐบาลสร้างกรอบไว้และกำหนดกรอบไว้ 6 ด้าน คือ - การสร้างความมั่งคง ในเรื่องของความมั่งคงทางด้านอาหาร ความเป็นอยู่ - เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง
- การพัฒนาทุนมนุษย์ - ความเสมอภาค - การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งจุดเด่นของการทำสร้างฝายมีชีวิตในตำบลจันพอคือ จากเมื่อก่อนที่ไม่มีน้ำเลยได้สร้างฝายมีชีวิตจากที่นาร้าง มาเป็น 10ปี จนได้ขยายผล มีน้ำในการทำนาได้ ถึง 5,000 ไร่ อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คุณสัญญา ชัยวรรณ ตัวแทนฝายมีชีวิต ต.กำแพงเซา: เริ่มจากการก้าวกระโดดในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำ ความสำคัญแรกที่ถูกลืม  คือ ที่ว่า ทหารเป็นรั้วของชาติ  ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ  ขณะที่ทหารของชาติได้ทำหน้าที่แต่ชาวนากระดูกสันหลังของชาติไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจังในกระบวนการ  ไม่ได้ทำหน้าที่  คือชาวนาหยุดการทำนาหลังจากฝนแล้ง เพราะการปลูกยางพาราและปาล์มในพื้นที่นา พื้นที่อาหารที่เคยอยู่กินถูกทดแทนด้วย พืชเศรษฐกิจ จนพื้นที่ในนา พื้นที่ที่ต่ำที่สุด ที่ถูกเก็บน้ำในพื้นที่ชุมชนถูกไล่ลงห้วย ลงคลอง ลงทะเล หมดภายใน 15 นาที เพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านที่เลี้ยงวัว ทำไร่ ไม่มีน้ำที่จะนำมาใช้กับอาชีพเกษตร พื้นที่สวน พื้นที่ภูเขา ถูกดึงน้ำลงมาให้แห้งเร็วขึ้น ภาพการก้าวกระโดดในยุด 4.0 แผนพัฒนาชาติ แต่ชาวบ้านกับมองว่าการพัฒนาที่ก้าวไปไกลเกินขีดความสามารถ ทำให้ชาวบ้านหันมาจัดการตนเองในทรัพยากรข้างบ้าน กระบวนการของฝายมีชีวิตไม่ได้ทำให้น้ำอยู่ในห้วยอย่างเดียวแต่เป็นการกระบวนการศึกษา ความรู้ในครอบครัว บรรพบุรุษ ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด แล้วนำไปสู่การพัฒนาภายใต้ข้อมูล กระบวนการ ยั่งยืน มั่งคง ได้ตามนโยบายของชาติ

พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ หน.ฝ่าย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ กอ.รมน.ภาค 4 ผู้พันฝายมีชีวิต : ฝายมีชีวิตเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำไม่แล้ง น้ำไม่ท่วมตลอดจนให้ชุมชนรู้จักการจัดการตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง ทางศูนย์เพียงแค่เป็นผู้ประสานหลักในการต่อยอดเพื่อให้ชุมชนได้ก้าวต่อโดยไม่ต้องรองบประมาณของภาครัฐ  เพราะพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ ที่มีฝายมีชีวิตแสดงว่าชุนชนนั้นสามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้แล้ว  เพียงแค่มีช่องทางสามารถให้เค้าได้เดินต่อ  แต่ในการที่ทหารเข้าไปช่วยไม่ได้ช่วยทั้ง 100 % แต่จะมีข้อตกลงระหว่างกัน คือการให้ชุมชนทำโครงสร้างผ่านหลักการฝายมีชีวิต โดยการทำเวทีประชาเข้าใจ แรงบันดาลใจในการทำเกี่ยวกับฝายมีชีวิตคือ การใช้ใจเดินกับประชาชน

คุณณัธนัน  มีแก้วหรือครูท้วม ไม้หลา ตัวแทนฝายมีชีวิต ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช : ฝากบทกลอนไว้ 1 บทกลอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ตามพ่อว่า                 องค์แม่ฟ้า ช่วยปลูกป่า เข้ามาเสริม                 ฝายมีชีวิต ช่วยต่อติด เข้ามาเติม                 ช่วยสร้างเสริม ดิน น้ำ ป่า ตามพระองค์                 คลองจะสวย น้ำจะใส ไหลทั้งชาติ                 สัตว์หลายหลาก พืชก็งาม ตามประสงค์                 สามัคคี แก้วิกฤต ในสังคม                 ความมั่นคง  เศรษฐกิจ ทั่วทิศไทย

คุณโชคดี สุทธิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ต.จันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช :  แค่ชาวบ้านในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมมือ ร่วมแรงกัน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม รวมทั้งเรื่องฝายมีชีวิต ก็จะสามารถจัดการหรือดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ

คุณสัญญา ชัยวรรณ ตัวแทนฝายมีชีวิต ต.กำแพงเซา: เปรียบเทียบในมุมมอง 2 แบบ แบบแรก คือ ถ้าเปลี่ยนเป็นถนนสายหลัก การบริหารการจัดการน้ำคือหน่วยงานภาครัฐ ถนนสายย่อย เป็นถนน ซอย หรือตรอกที่เข้าหมู่บ้าน ยังมีความขาดแคลนในการใช้น้ำ ถ้าชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการในแบบที่ ผู้พันฝายมีชีวิตว่า ก็จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้กันตลอด สุดท้ายแล้วเราอย่าลืมสังคมทั้ง 3สังคมนี้คือ สังคมพืช สังคมสัตว์ และสังคมมนุษย์

พ.อ.ภัทรชัย  แทนขำ หน.ฝ่าย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ กอ.รมน.ภาค 4 ผู้พันฝายมีชีวิต : อย่าให้พี่น้องทุกคน อยู่ดี กินดี มีความสุข เพียงทุกคนเดินตามพระองค์ท่าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ทำให้พวกเรามีความสุข รักกัน สามัคคี กันตลอดไป

              ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา               รวมกันเข้า คือ ทรัพย์สินแผ่นดินแม่               ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์รักดูแล   ิ            เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนเครือข่ายฝายมีชีวิต ต.จันพอ ต.หินตก  ต.กำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.กองทัพภาคที่ 4 3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 5.บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับฝายมีชีวิต
6.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 231 กรกฎาคม 2561
31
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการในระยะที่ 2 งวดที่ 1- 2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประธานแจ้งเพื่อทราบในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.เพิ่มเติม 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ ฯครั้งที่ 2(วันที่ 1 มินาคม 2561) 3.สรุปผลการประเมินงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปี 2561 4.การนำเสนอผลการศึกษาดูงานประเด็นความมั่นคงทางด้านมนุษย์  มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ศวสต. 5.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศวสต. งวดที่ 2 6.นำเสนอแผนการดำเนินงานงวดที่ 3
7.แนวทางการดำเนินงานสร้างสุข ปี 2562 8.เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.เพิ่มเติม
    -  ภาคเอกชน     -  ภาคประชาชน และนัดหมายในการประชุมครั้งต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2 และได้แผนการดำเนินงานงวดที่ 3
2.ได้สรุปผลการประเมินงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปี 2561 และได้แนวทางการดำเนินงานสร้างสุข ปี 2562 3.ได้ผลการศึกษาดูงานประเด็นความมั่นคงทางด้านมนุษย์  มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ศวสต. 4.ได้รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.เพิ่มเติม
    -  ภาคเอกชน     -  ภาคประชาชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.โซนภาคใต้ตอนล่าง 2.โซนใต้กลาง 3.โซนภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4.โซนภาคใต้ตอนบน 5.ประเด็นการขับเคลื่อน ระบบสื่อสารสาธารณะ 6.ประเด็นการขับเคลื่อน ระบบติดตามประเมินผล ระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ30 กรกฎาคม 2561
30
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ 2.เพื่อตระหนักถึงการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลทั้งสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ รูปแบบการจัดการหมู่บ้านให้ปลอดเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เทคนิคการชวนคนติดเหล้าร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดสดบันทึกเทปผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการระบบสุขภาพให้สำเร็จได้  ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การมองหาปัญหาในพื้นที่ ว่าพื้นที่ในชุมชนหล่าวนั้นเกิดปัญหาอะไรบ้าง 2.ความเชื่อ  ที่จะต้องนำเอาความเชื่อมาผสมผสานกับการที่จะให้ทุกคนลงมือกระทำแล้วสามารถเกิดเป็นรูปแบบเพื่อจะได้ต่อยอดอย่างยั่งยืน 3.การผสมผสานหรือการสร้างความร่วมมือ ความหลากหลาย สาขาวิชาชีพ  ร่วมถึงการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆให้ก่อเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรม 4.ภาวะผูนำ  เป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างให้คนในชุมชนได้ก่อเกิดกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็ง  ร่วมถึงผุู้นำชุมชนที่จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนของตัวเอง 5.การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะทำให้เป็นแรงในการลงทุนในแง่ของทรัพยากรต่างๆให้กับชุมชนได้นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.สสส. 2.สจรส.มอ. 3.ทีมผู้ประเมินโครงการ 4.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 5.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง 7.ตัวแทนชาวบ้านจากบ้านเขาค่าย จ.ชุมพร

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ บทเรียนจากภัยพิบัติ ทำอย่างไรให้อยู่รอด26 กรกฎาคม 2561
26
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อจะได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติที่จะเกิดในปัจจุบัน และอนาคต 2.เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นมีสติพร้อมจะเผชิญกับทุกเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวการณ์ใดๆ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่และตัวแทนฝายมีชีวิตที่จะเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่วางไว้ 2.ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในประเด็นบทเรียนจากภัยพิบัติ ทำอย่างไรให้อยู่รอด 3.ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          บทเรียนจากภัยพิบัติ เราจะรับมือเพื่อให้เราอยู่รอด ปลอดภัยได้มากที่สุดได้อย่างไร : จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจำต้องนำมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติ  ประชาชนส่วนมากจะตกใจมากเกินไป จึงทำให้เป็นการสร้างภาพในแง่ที่น่ากลัว สร้างภาพจำ  นอกจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วยังมีอย่างอื่นที่ตามมาคือ ในแง่ของงบประมาณ มีภัยพิบัติ งบประมาณก็ตามมา การอยู่รอด ปลอดภัยในการับมือภัยพิบัติจะส่งผลบวกหรือลบ หรือได้ประโยชน์กับใคร ใครเป็นคนทำให้เกิดภัยพิบัติ  จากเหตุการณ์ย้อนหลังที่ผ่านมา เริ่มจากประเทศไทยหมูป่าติดถ้ำ 13 คน ใช้เวลาในการช่วยเหลือเกือบ 1เดือน แต่รอดมาได้  สิ่งที่เราเห็นคือความทุกข์ ทรมาน หลังจากนั้นประเทศญี่ปุ่น คลื่นความร้อน 41องศาเซลเซียล  ประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถัดมาประเทศลาว เขื่อนแตก ประเทศพม่า เหมืองหยกถล่ม ทั้งหมดเหล่านี้คือบทเรียนภัยพิบัติ
          จากการพูดคุยได้มุมมองใน 2 แง่ คือ นิเวศคือบ้านของน้ำ  การผสมผสานจากสิ่งที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้  ทั้งหมดเหล่านี้จากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา สามารถทำให้คนตื่นรู้ ตื่นตัว และะรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัย กรณีที่ประเทศลาว เขื่อนแตกนั้น ทำให้ประเทศของเราได้สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส ถ้าเราไม่สร้างเขื่อนแต่เราได้ใช้น้ำจากระบบนิเวศด้วยการสร้างฝายมีชีวิต ก็จะทำให้เราได้มีน้ำใช้กันตลอด และลดการเกิดภัยพิบัติได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายฝายมีชีวิต 2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 4.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร25 กรกฎาคม 2561
25
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยถึงประวัติความเป็นมา และความน่าสนใจเกี่ยวกับ ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร  ว่าทำไมถึงได้มาเป็น ท่าซอมโมเดล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่และตัวแทนกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ท่าซอม ที่จะเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่วางไว้ 2.ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในประเด็น "ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร"
3.ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

"ท่าซอมโมเดลกับจุลินทรีย์สมุนไพร" ทำไมถึงได้มาเป็นท่าซอมโมเดล
คุณวิชิต จงไกรจักร ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช: จากที่จำความได้ประมาณปี 2558 เริ่มต้นจากชาวบ้านเห็นความสำคัญ และคัดเลือกให้ไปทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้มองเห็นความลำบาก ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่ค่อนข้างขัดสน รายได้น้อย อาชีพของชาวบ้านในตอนนั้น ทำนา เลี้ยงกุ้ง  ซึ่งเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม ซึ่งต่อมา การเลี้ยงกุ้งเป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่และมีการทำนากุ้งกันเยอะขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น  ซึ่งทำให้นาข้าวเป็นพื้นที่รกร้าง แต่ก็ยังมีนาข้าวให้เห็นอยู่บ้าง  ในขณะที่นากุ้งกำลังเป็นที่นิยม กลับทำให้มีปัญหาในเรื่องของน้ำเสีย มีโรคระบาด ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดทุน กลายเป็นพื้นที่นาร้างทั้งหมด เศรษฐิจตอนนั้นก็ย่ำแย่  คุณวิชิต จงไกรจักร ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มีหน่วยงานราชการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำและศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยทำให้เศรษฐกิจของชาวบ้านดีขึ้น หลังจากนั้นได้เขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการปรับนากุ้ง นาข้าว ที่รกร้าง ให้ทำเป็นพื้นที่ปลูกข้าวในการทำนาใหม่

"รอยต่อระหว่างช่วง อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาสานงานต่อจากผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าซอม" คุณทวี ขาวเรือง  ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช : ได้สำรวจและเห็นบ่อร้างเยอะจึงคิดจะเอาทุนที่มีอยู่ มาปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในการดำรงชีวิต หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือภายในกลุ่มสมาชิก เปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้ง มาเป็นการเลี้ยงปลานิล ซึ่งการทำนากุ้งจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ในการเลี้ยงปลานิลจะเป็นการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ โดยการใช้อาหารที่ไม่ได้ซื้ออาหารมาจากนายทุน แต่จะใช้ความรู้ของสมาชิกในกลุ่มในการเลี้ยงปลานิล เริ่มจาการทำบ่อสาธิต เพื่อทดลอง โดยใช้พื้นที่นาร้างเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงปลาและติดตามผล ซึ่งอาหารที่จะใช้มาเลี้ยงปลาอินทรีย์  ประกอบไปด้วย จอกแหน กากมะพร้าวรำข้าว ในการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์จะมีระยะเวลาการให้อาหาร ถ้าให้ตอนเช้า ก็จะเป็นตอนเช้าตลอด หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลในการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ ว่าในการให้อาหารจากสิ่งที่ชาวบ้านทำขึ้นเองได้ผลจริงหรือไม่

"แล้วจุลินทรีย์สมุนไพรมาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาอย่างไร" คุณทวี ขาวเรือง  ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช : ในส่วนของอาหารไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีปัญหาในส่วนของน้ำ ซึ่งปลาอินทรีย์ที่จะนำไปขายต้องไม่มีกลิ่น จึงคิดที่จะทำน้ำหมักเพื่อจะไปบำบัดน้ำในบ่อเพื่อไม่ให้น้ำในบ่อมีกลิ่น ส่วนผสมในการทำน้ำหมักได้แก่ วัตุดิบที่เป็นที่ทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ เช่น หน่อกล้วย กล้วย มะละกอ สับปะรด  ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เกิดกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ท่าซอมขึ้น และได้จัดทำน้ำหมักโดยการรวมกลุ่มจากชาวบ้านลงขันกันเพื่อเป็นต้นทุนในการทำน้ำหมัก และได้รับงบประมาณจากสภาองค์กรชุมชน ต.ท่าซอม เพื่อนำออกจำหน่ายทำให้ชาวบ้านมีรายได้ขึ้น  หลังจากนั้นได้ขยายต้นทุนมากขึ้นเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและรองรับกับความต้องการของตลาด หลังจากเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงได้ขยายเครือข่ายเปิดให้ตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในตำบลของตัวเอง

คุณปฐมพงษ์  อริยกุลนิมิต สภาเทศบาลตำบลหัวไทร : หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับน้ำหมักจุนลินทรีย์กับคุณทวี ขาวเรือง  เทศบาลตำบลหัวไทรจึงมีแนวทางที่จะลงมาพัฒนาท้องถิ่น โดยเร่งเห็นว่าในอนาคตสินค้าจาก
ทางกลุ่มต.ท่าซอม จะมีผลที่จะทำให้เกิดเกษตรอินทรีย์ได้ขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกร

คุณธนินทร์  ด้วงสุข อบต.หัวไทร : เริ่มต้นจากที่บ้านมีอาชีพทำการเกษตร ใช้สารเคมี ทำให้สุขภาพคนที่บ้านและกลุ่มคนที่ใช้สารเคมีทรุดโทรมลง ตนจึงความคิดที่จะเปลี่ยนชุมชนที่ตัวเองอยู่ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ เริ่มแรกที่จะใช้แนวคิดนี้มาใช้กับชุมชนคือการมองถึงอนาคตของชุมชน ซึ่งถ้าทำได้ทั้งหมดนี้จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ รวมไปถึงเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชนจะดีขึ้น

คุณอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช : ทั้งหมดเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ของสังคมไทยและเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง แต่กลายเป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องต่อสู่กับสิ่งที่ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้สุขภาพ ทำให้บ้านเมืองไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้แต่กลายเป็นเรื่องแปลกคือการที่ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ไขข้อสงสัยกัลกลุ่มคนรุ่นใหม่ สุดท้ายแล้วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ของเราจึงหนีไม่พ้นในเรื่องเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ

การที่จะเปลี่ยนชุมชนให้มาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากมาก ทางกลุ่มจึงร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรกับชุมชนและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จึงได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ไปดูงานที่อ.จะนะ ดูการทำเกษตรแบบประยุกต์ เพื่อไปตอบโจทย์ในชุมชน แล้วนำกลับมาทดลองและแก้ปัญหากับชุมชนของตัวเองรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจในการ"จุลินทรีสมุนไพร" โดยมีเป้าหมายร่วม  คือ ร่วมคิด แยกทำ เป้าหมายเดียวกัน


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช 2.ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช 3.กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ต.หน้าสตน  จ.นครศรีธรรมราช 4.สภาเทศบาลตำบลหัวไทร 5.อบต.หัวไทร 6.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช 7.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 9.สภาองค์กรชุมชน ต.ท่าซอม จ.นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ การจัดการขยะอยู่ที่มือของเรา13 กรกฎาคม 2561
13
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยกันรักษาระบบนิเวศ จัดเก็บขยะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก่อนลงสู่ทะเล  2.เพื่อช่วยกันพัฒนาแหลมตะลุมพุก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสะอาด น่าเที่ยว 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นกิจกรรมการเสวนาการบริหารจัดการขยะทะเลโดยชุมชน  และกิจกรรมเก็บขยะบนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดปลายแหลมตะลุมพุก ขยะที่จัดเก็บได้ ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดแก้ว โฟม จัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดการขยะอยู่ที่มือของเรา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลทั้งโลกให้สนใจคือ ขยะมูลฝอย ขยะในทะเล และขยะในทุกพื้นที่ มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการกระบวนจัดการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าการสร้างเตาเผาขยะ หรือวิธีการจัดการขยะด้วยต้นทาง การจัดการขยะด้วยมือของเราเอง แต่ขยะเหล่านั้นก็ไม่ได้ลด น้อย ลงไป

ทำไม จึงเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ? คุณสมจินต์  รักฉิม อุปนายกสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช : ซึ่งเป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้และเป็นเรื่องที่สำคัญ ในเรื่องของการจัดการขยะ ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นจากมนุษย์ เป็นผู้ทำลายธรรมชาติส่งผลมาสู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  จึงต้องช่วยกันแก้ปัญหาห่วงโซ่อาหารที่กำลังหมดไป

คุณสมเดช เกื้อกูล : การอนุรักษ์ คือ การอนุรักษ์แบบ ชาญฉลาด ไม่ใช่ ใช้แล้ว หมดไป
ในเมื่อมีโครงการปล่อยปูลงสู่ทะเล 5 ล้านตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล จึงร่วมกันด้วยจิตอาสา ช่วยกันรักษาระบบนิเวศ จัดเก็บขยะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก่อนลงสู่ทะเลไปด้วย  หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำกิจกรรมเก็บขยะทะเลเกิดขึ้น  แต่สุดท้ายคนที่จะเริ่มได้ คือชุมชน โดยใช้โจทย์ที่ว่า บทบาทชุมชนกับการจัดการขยะทะเลควรเป็นอย่างไร  และร่วมกันทำวิจัยเรื่องขยะ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นจุดประกายในการจัดเก็บขยะทะเลของสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็ก โลมา : สถิติปริมาณขยะของประเทศไทย ติดเป็นลำดับที่ 6 ของโลก ทางรัฐบาลจึงมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนและจัดการขยะในทะเล  โดยการจัดอบรมอาสาสมัครและก่อตั้งชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การผลักดันเรื่องภารกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ โลมา เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ จากการที่เราไปคลุกคลี่กับปลาโลมา เมื่อโลมาเสียชีวิต ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ไม่ใช้มีเฉพาะปลาโลมา ยังมีเตาทะเล  ปรากฏว่า ซากสัตว์ที่เกยตื้นมา ได้นำมาผ่าพิสูจน์ แล้วเจอขยะในท้องโลมา เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาในภาพรวม ทำอย่างไรให้ โลมาอยู่ในขนอมให้ได้
    1.เรื่องแหล่งของอาหาร ระบบนิเวศอาหาร ทำอย่างไรให้มีอาหารเพียงพอในอ่าวขนอม     2.ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ต้องทำควบคู่กันไป เริ่มแรกในการจัดการขยะคือ การจัดโครงการเก็บขยะ โดยการย้ายขยะไปไว้อีกที่หนึ่ง  และจะต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส สร้างคุณค่าให้เค้าเห็น จึงทำโครงการสายใยรัก หาดขนอมโดยให้เยาวชนและชาวบ้านที่ทำเกี่ยวกับกิจกรรมจัดเก็บขยะโดยการเข้าไปเรียนรู้กับทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล  มีกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลเข้ามาร่วมด้วย  ถ้าสังคมมองว่าไม่ใช่ปัญหาของสังคม  ชุมชนมองว่าไม่ใช่ปัญหาของชุมชน แน่นอนว่า ปัญหาเหล่านี้จะท่วมสังคม และท่วมชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงโดยเห็นความสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมในระดับ พรบ. ระดับนโยบาย

อาจารย์ ภูสิต  ห่อเพชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ขยะส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกัน ส่วนมากจะเป็นขยะที่มาจากพื้นที่ในชุมชน กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี โดยมีกลุ่มนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเลที่กำลังเก็บขยะแล้วนำมาคัดแยก ในชื่อกลุ่ม ทะเลสุข คนสุข ซึ่งจะเห็นว่าขยะที่เก็บมา มาจากแหล่งไหน จากเดิมที่ไม่เคยรู้ ส่วนหนึ่งจะจัดทำข้อมูลในเชิงวิชาการว่าที่มาของขยะ มาจากที่ไหน และมีกระบวนการในการจัดการขยะ โดยรวบรวมและจดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ICC เป็นที่มาของการขับเคลื่อนในวันเก็บขยะหรือทำความสะอาดชายฝั่งสากล

คุณประหยัด  เสนา หัวหน้าสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช :ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องทำคือจัดการและดูแลตั้งแต่ ป่าต้นไม้ ชายฝั่งทะเล ในทะเล คือเรื่องการวางปะการังเทียมในทะเล รวมถึงขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผิดชอบในส่วนของขยะอันตราย โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในเรื่องของการคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นอันตรายออกจากองขยะ ส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อกำจัดขยะและ  เป็นที่นำร่องในเรื่องของการจัดการขยะ และคัดแยกขยะ

คุณธนิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอยู่มากมาย อย่ามองแค่ว่า ดิน น้ำ ป่า การที่จะมารวมตัวกันให้เป็นระบบนิเวศ ต้องมีการหนุนเสริม ในภาควิชาการ ชุมชน ชาวบ้านด้วยการถักทอ การเชื่อมร้อย การเชื่อมโยง เครือข่ายให้คนที่มีจิตใจเหมือนกัน มาทำเรื่องเดียวกันเป็นที่สิ่งที่ดีๆ เป็นสิ่งสำคัญ

คุณสินธุ : ประสบการณ์ และบทเรียนที่จะนำมาใช้จัดการกับชาวบ้านคือ 1) ความสำคัญ ความใส่ใจของบ้านเมือง ชุมชนท้องถิ่น  2) ความสำคัญของขยะ และความสำคัญทะเล สำคัญอย่างไร 3)วิธีคิดในเรื่องขยะ เป็นเรื่องที่สำคัญ และสามารถทำให้ชาวบ้านทำวิจัยในเรื่องของการจัดการขยะได้ และจะต้องมองให้เห็นทั้งระบบ แหล่งที่มาของขยะ ชุมชนจัดการขยะได้อย่างไร มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ได้บ้าง

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินการจัดการปัญหาขยะทะเลให้เกิดประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และสร้างความต่อเนื่องร่วมกับหลายภาคส่วนในทุกระดับ ทั้งนี้จะได้มีการนำแนวทางเพื่อการรณรงค์ลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์และการลดการใช้ถุงพลาสติก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม
2.นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนัง อาจารย์ และนักศึกษา
3.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
5.ประชาชนชาวปากพนัง
6.สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 7.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2
8. เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 10.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 11.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ“การจัดการน้ำทั้งระบบ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ”12 กรกฎาคม 2561
12
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่และตัวแทนฝายมีชีวิตที่จะเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่วางไว้ 2.ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในประเด็น การจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
3.ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ป่า น้ำท่วมจากเหตุฝนตกมาก น้ำล้นเขื่อน น้ำป่าไหลหลาก พายุพัดถล่มบ้านเรือน รวมทั้งภัยพิบัติจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองและสังคม เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ และ ภัยพิบัติจึงมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย         ในขณะที่การจัดการภัยพิบัติที่มาจากศูนย์กลาง ไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ทั้งหมด รวมทั้งอาจละเลยศักยภาพทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเอง จึงเป็นทางเลือกหลักในการเติมช่องว่าง ดังกล่าว หลักการที่สำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์และสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตโดยชุมชนผู้ประสบภัยเป็นแกนหลัก ลุกขึ้นมารวมกลุ่มแก้ปัญหาด้วยตนเองตั้งแต่ต้น และ สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชน หรือ ผู้ที่มีจิตสาธารณะอื่นๆได้เข้าไปหนุนช่วยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของชุมชนและเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนจากการสูญเสีย มนเมื่อเรารู้จักที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องไปปะทะกับคนที่เห็นต่างจากเราหรือหน่วยงานนราชการต่างๆ แต่ต้องสร้างความเข้าใจ ความสำคัญ วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ และที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ การบริหารการจัดการน้ำดยใช้ฝายมีชีวิต สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายฝายมีชีวิต 2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 4.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

งานวิชการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม)6 กรกฎาคม 2561
6
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าถึงสิทธิในการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2.ลงพื้นที่ ถ่ายทำ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เก็บภาพ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.ตัดต่อภาพที่ได้เพื่อทำวีดิโอ เผยแพร่ทางสื่อ YouTube ลิกอร์ Live และทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการเชื่อมโยงเรื่องของการจัดการขยะต้นทาง ที่บ้านบางมะขาม จนเกิดเป็นบางมะชามโมเดล การนำขยะเปียกจากร้านค้าที่ร่วมโครงการเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เป็นการสร้างรายได้และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ บนเกาะสมุย
2.ทางกลุ่มแกนนำได้มีความเห็นรวมกันว่า อย่างน้อยขยะบนเกาะสมุยจะต้องไม่เพิ่มจำนวนขึ้นจากเดิม  นอกจากนั้นได้เชื่อมโยงกิจกรรมอื่นๆและให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทำน้ำหมักและรณรงค์ให้ปลูกผัก ปลอดสารพิษ  โดยใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 3.ทางกลุ่มยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายได้เสนอโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิในการดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.ชมรมผู้สูงอายุ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2.ชมรมผู้สูงอายุ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2.อสม. ต.ลิปะน้อย 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.รพ.สต.ลิปะน้อย
5.โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 6.เครือข่ายคนรักษ์สมุย 7.เทศบาลนครเกาะสมุย 8.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 10.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทาง เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราชและทาง YouTube ลิกอร์ Live

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (ธรรมนูญสุขภาวะ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กับการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนในตำบลเข้าถึงกองทุนฯ )4 กรกฎาคม 2561
4
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  2.เพื่อกำหนดกฎกติกา และแนวทางปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาวะของตำบลช่องไม้แก้ว 3.เพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางกฎบัตรออตตาว่าซาร์เตอร์ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่  คณะทำงาน แกนนำ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับตำบลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะ กองทุนหลักประกันสุขภาพกับการสร้างเสริมสุขภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทุกคนในตำบลเข้าถึงกองทุนฯ 2.ลงพื้นที่ ถ่ายทำ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เก็บภาพ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาวะ
3.ตัดต่อภาพที่ได้เพื่อทำวีดิโอ เผยแพร่ทางสื่อ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชาชนตำบลช่องไม้แก้วมีภาวะที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตและสังคมของตำบลก่อให้เกิดปัญหาทั้งยาเสพติด การลักขโมย      การลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ทำให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น  แกนนำประชาชนหลายคนและเจ้าหน้าที่ราชการได้ปรึกษาหารือจัดการแก้ไขทุกขภาวะ  ทำให้เกิดมีแนวคิดในการสร้างกติการ่วมกันของตำบลโดยนำข้อปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นมีมาแต่เดิมและข้อเสนอใหม่จากเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้านและตำบลมากำหนดเป็นธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช่องไม้แก้วหรือนโยบายสาธารณะของทุกภาคส่วน 2.ประชาชนในตำบลมีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกัน และภาคีเครือข่ายส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารได้ผลักดันให้เกิดธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว  และโครงการกิจกรรมต่างๆ ผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน จึงเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนจริงๆ และจะขยายผลการเรียนรู้และปฏิบัติการสู่เยาวชนและคนรุ่นใหม่  รวมทั้งการติดตามประเมินผลทบทวนการปฏิบัติใช้ธรรมนูญสุขภาวะให้เกิดการยกระดับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น 3.การนำธรรมนูญสุขภาวะตำบลช่องไม้แก้ว  เกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ตำบลสุขภาพ  จึงได้มีกระบวนการนำธรรมนูญสู่การปฏิบัติเป็นแผนสุขภาพระดับหมู่บ้านระดับตำบล    มีปฏิบัติการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช่องไม้แก้วกว่า 80 %  ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
4.กระบวนการจัดทำการใช้ธรรมนูญสุขภาวะ นั้นทำให้ผู้นำและแกนนำชุมชนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สุขภาวะพื้นที่ ตระหนักต่อการการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง สู่จัดการระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะตำบลช่องไม้แก้ว
2.ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและท้องที่
3.แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาขาต่างๆ
4.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล
5.ประชาชนคนตำบลช่องไม้แก้ว
6.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 8.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทาง เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราชและทาง YouTube ลิกอร์ Live

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

งานวิชาการเพื่อวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพ)28 มิถุนายน 2561
28
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่  เทศบาลนครภูเก็ต  เจ้าหน้าที่และจิตอาสากองการแพทย์เทศบาลภูเก็ตที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2.ลงพื้นที่ ถ่ายทำ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เก็บภาพ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.ตัดต่อภาพที่ได้เพื่อทำวีดิโอ เผยแพร่ทางสื่อ YouTube ลิกอร์ Live และทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กองทุนจะเน้นในการส่งเสริมป้องกัน ไม่ได้เน้นในการรักษาซึ่งจะสอดคล้องและการทำงานของกองการแพทย์  ในส่วนนี้จะเน้นในเชิงรุกไม่ได้เน้นในเชิงรับ
2.การดูแลการป้องกันด้านสุขภาพเป็นเป้าหมายสำคัญ ไม่ใช่เป็นเพียงการรักษา การพัฒนาระบบตลอดไปจนกระบวนการทำงาน ทั้งหน้าที่และจิตอาสาเป็นสิ่งจำเป็นต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งหมดนี้เป็นการรวมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านที่มีจิตอาสาโดยมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และนวัตกรรมใหม่ในยุค 4.0 ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.เทศบาลนครภูเก็ต  อสม. เจ้าหน้าที่และจิตอาสากองการแพทย์เทศบาลภูเก็ต 2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 4.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทาง เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราชและทาง YouTube ลิกอร์ Live

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนาสื่อสารสาธารณะ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกับการนำไปใช้ประโยชน์ เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง” อย่างไร25 มิถุนายน 2561
25
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเครือข่ายภาคีสุขภาพที่ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของภาคใต้  2.เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ  “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกับการนำไปใช้ประโยชน์ เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง” อย่างไร 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีเสวนา สื่อสารสาธารณะ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกับการนำไปใช้ประโยชน์ เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง” อย่างไร ซึ่งมีผู้ร่วมเวทีดังนี้     -  นายนันทพงค์  นาคฤทธิ์  เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่
    -  นายเจกะพันธ์  พรหมมงคล  เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง     -  ผศ.ณชพงศ  จันจุฬา  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     -  น.ส.ฐิตารัตน์  แก้วศรี  เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล     -  นายวรวิชญ์  กฐินหอม  เครือข่ายสื่อ ดำเนินรายการโดย นายอานนท์  มีศรี  นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช  มีการถ่ายทอดสดและบันทึกเทป รายการ  ลิกอร์ล้อมวงคุย  เพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ของ สสส. สสส. หลักสูตรพัฒนาฯ มีทั้งหมด7 หลักสูตรหลักๆคือ
1 การสร้างเสริมสุขภาพ 2 การบริหารโครงการ 3 การบริหารเครือข่าย 4 การจัดการความรู้ 5 การสื่อสาร 6 ภาวะผู้นำ 7 การบริหารเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนของเครือข่าย ทั้ง7 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้นำร่องและขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย เพื่อสะท้อนและตอบโจทย์ออกมาว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ซึ่งทาง สสส. เองนั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะทั้ง7 หลักสูตรนี้สามารถทำให้เครือข่ายประสบความสำเร็จได้ร้อยละ 85 เลยทีเดียว ซึ่งมี อ.เพ็ญ สุขมาก และ อ.พงค์เทพ  สุุธีรวุฒิ จากทาง สจรส. ที่ท่านเข้าใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดการทำงานในเครือข่ายนี้ จะเปิดเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้นี้ให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน อ. เพ็ญ สุขมาก– หน่วยงานวิชาการของ สจรส. กลุ่มภาคีที่เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมทั้ง 7 หลักสูตร และปรับหลักสูตรให้เข้ากับพื้นที่ของภาคใต้ และออกแบบสูตรร่วมกับ หลายหน่วยงาน ซึ่งปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ มีทั้ง 4เรื่องหลักด้วยกัน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรทั้ง7 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างให้หน่วยงานของภาคีให้มีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากภาคีไม่ให้ความร่วมมือกันก็ไม่สามารถทำให้หน่วยงานในภาคีบริหารให้ยั่งยืนได้ หลักสูตรนี้มีการอบรมมา2รุ่นแล้ว รุ่นละ 50 คน สุดท้ายนี้อยากให้หลักสูตรนั้นสามารถพัฒนาสุขภาวะในคนได้จริง และเห็นความสามัคคีกันร่วมมือกันของคนในเครือข่าย และพยายามปรับเนื้อหาให้เข้ากับหลักสูตรต่อไป

คุณแสงนภา  หลีรัตนะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร – ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร การเข้าร่วมโครงการนั้นมีเงื่อนไขเยอะในการเข้าร่วมโครงการ ส่วนตัวไม่กังวลตัวเองแต่กังวลบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง และ หลักสูตรนี้ตอบโจทย์กับสิ่งที่หน่วยงานกำลังปฏิบัติอยู่ ซึ่งหลักสูตรที่จัดอบรมนั้นมีความยากอยู่ในระดับหนึ่งเลย แต่มีเอกสารประกอบจึงทำให้การอบรมชัดเจนขึ้นมาหน่อย พอเรียนไปเรื่อยๆ เราก็มีมิติมุมมองว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบ

คุณเจกะพันธ์  พรหมมงคล ผู้ประสานงานด้านปัจจัยเสี่ยงของภาคใต้ – ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร จุดอ่อนเลยคือเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งเป็นวิชาการมากเกินไป ซึ่งเรื่องราวแรกๆคล้ายๆกับพี่สาวชุมพร ภายหลังจึงได้รู้ว่าหลักสูตรที่เรียนนั้นสอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงานที่ทำอยู่

ปัตตานี – จับประเด็นขับเคลื่อนประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รณรงค์ปลอดบุหรี่ภายในพื้นที่ ได้ใช้หลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างได้ผลภายในเครือข่าย  ฝึกโดยการนำประเด็นจริงมาตอบโจทย์และมีอาจารย์จาก
สจรส.มาช่วยแนะนำอยู่ตลอด จึงทำให้เกิดความสำเร็จมากมายมาจนทุกวันนี้

ผศ.ณชพงศ  จันจุฬา  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – เป็นหลักสูตรที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจในการพัฒนาสุขภาวะในตัวคน และวิธีคิดต่างๆที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

คุณวรวิชญ์  กฐินหอม– เครือข่ายสื่อ เนื่องจากสื่อนั้นเป็นเยาวชนส่วนมากทำงานอยู่ จึงส่งเยาวชนเข้ามาอบรมเพื่อให้เยาวชนซึมซับและเรียนรู้การจัดวางระบบภายในตัว ซึ่งยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันทางด้านการสื่อสาร

คุณนันทพงค์  นาคฤทธิ์  เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่  – ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ใช้หลักพัฒนาศักยภาพนี้มาประยุกต์ใช้กับเรื่องหารและการที่พักให้สะอาดและปลอดภัย ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจMICE หลังจากที่ได้อบรมมาซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาแล้วแต่เพิ่งมารู้จัก ซึ่งการเข้าอบรมครั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับธุรกิจนี้เช่นกัน จัดให้เป็นระบบมากขึ้น จนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

อาจารย์จากสสส. – การขับเคลื่อนที่มีจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในการร่วมมือ เพื่อสนับสนุนสสส.ให้ดำเนินงานต่อไป โดยมีหลักพัฒนาศักยภาพนี้ให้เป็นหลักพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายภายในภาคใต้ และต่อยอดไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 31 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ 2.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชุมพร 5.เครือข่ายเยาวชนนกนางนวล 6.เครือข่ายสื่อ 7.คณะทีมติดตามประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ 8.สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ 9.เครือข่ายชุมชนน่าอยู่จังหวัดพัทลุง 10.เครือข่ายโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนฝาละมีจังหวัดพัทลุง 11.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ 12.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช21 มิถุนายน 2561
21
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ถูกสื่อสารสู่สาธารณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารจากเนื้อหา  วิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร การรับรู้ของข่าวสารที่ถูก  สื่อออกไปสามารถสร้างการรับรู้และนำไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดรายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ในประเด็น           - ประเด็นกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่ 2.จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย ทาง Facebook Live ในประเด็น           - เล่าเรื่อง ประวัติของวัดธาราวดี ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           - กรณีอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลของชุมชน (การทำธนาคารปู)           - ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้ ตื่นตัว แต่ไม่แตกตื่น           - โครงการก้าวหนึ่ง ลด ละ โฟม พลาสติก           - สมัชชาฝายมีชีวิต เสวนาเครือข่ายฝายมีชีวิต           - แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำที่ยังยืน ฝายมีชีวิต

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.สื่อสารกระบวนการทำงานของแต่ละประเด็นงานและเครือข่ายต่างๆในจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สจรส.มอ. 2.การร่วมกันผลิตเนื้อหา การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ เพื่อทำการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ร่วมกันโดยการจัดการร่วมของกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.ใช้เป็นข้อมูลงานวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสาร และ เรื่องแนวปฏิบัติจริยธรรมการสื่อสาร

ผลลัพธ์ 1.เป็นส่วนหนึ่งในการให้เกิดเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใต้ ทั้ง 14 จังหวัด 2.การทำงานร่วมในรูปแบบกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยมีการร่วมการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในประเด็นสุขภาวะของแต่ละพื้นนำมาสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของแต่ละจังหวัด โดยมีตารางการนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัด ในการนำเสนอเนื้อหา 3.การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารที่ได้ทำการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อ และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่าย ประเด็นอาหารปลอดภัย 4 ตำบล ได้แก่ ต.จันดี ต.ไสหร้า อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่อง อ.ปากพนัง 2.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายฝายมีชีวิต  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.สาธารณะสุขจังหวัดด้านอาหาร 4.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.เกษตรจังหวัด/ อำเภอ 6.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 7.คณะทำงานสมัชชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นอาหารปลอดภัย  นักวิชาการ 8.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 9.อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย 10.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นปัจจัยเสี่ยง)21 มิถุนายน 2561
21
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้ในประเด็นประเด็นปัจจัยเสี่ยง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดทำสื่อเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้ในประเด็นปัจจัยเสี่ยง 2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช และทางรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ ทั้งก่อนงาน และระหว่างงาน
3.นำเสนอวีดีโอประเด็นปัจจัยเสี่ยงในห้องประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติดจากสื่อที่นำเสนอได้มากขึ้น 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,500 คน จากที่ตั้งไว้ 1,500 คน
ประกอบด้วย

แกนนำขับเคลื่อนงานประเด็นต่างๆ  เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  และบุคคลทั่วไปที่สนใจและติดตามทางช่องทางต่างๆที่ได้ประชาสัมพันธ์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สนับสนุนผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้(ประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ)21 มิถุนายน 2561
21
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้ในประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดทำสื่อเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ งานสร้างสุขภาคใต้ในประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ 2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช และทางรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ ทั้งก่อนงาน และระหว่างงาน
3.นำเสนอวีดีโอประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพในห้องประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น สวนยาง  พืชร่วมยาง ข้าว  ธนาคารต้นไม้  ตำบลบูรณาการ  และความมั่นคงทางด้านอาหาร จากสื่อที่นำมาเสนอได้มากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,500 คน จากที่ตั้งไว้ 1,500 คน
ประกอบด้วย

แกนนำขับเคลื่อนงานประเด็นต่างๆ  เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  และบุคคลทั่วไปที่สนใจและติดตามทางช่องทางต่างๆที่ได้ประชาสัมพันธ์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนาสาธารณะจัดการภัยพิบัติ โจทย์ท้าทายของการมีส่วนร่วมให้ถึงฝันได้อย่างไร21 มิถุนายน 2561
21
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสอบทานพื้นที่จัดการภัยพิบัติและการแก้ปัญหา/การอยู่ร่วมกันให้มีความปลอดภัย    2.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง/วิธีคิดในการขับเคลื่อนงานกับพื้นที่อื่นๆในการจัดการภัยพิบัติ  3.เพื่อให้เกิดศูนย์การจัดการภัยพิบัติในระดับตำบลและแผนรับมือกับภัยพิบัติ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีเสวนาสาธารณะแลกเปลี่ยนระหว่าง ปภ. กับ ท้องที่/ท้องถิ่น กับ พื้นที่ (เสวนาผ่านสื่อ)ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายสมเดช  คงเกื้อ เครือข่ายฝายมีชีวิต 2. ผู้แทนปภ.จังหวัด 3. ตัวแทนโครงการอาสาประชารัฐ 4. ตัวแทนพื้นที่ ต.ถ้ำพรรณรา นายวรรณะ  สังข์กรด 5. ตัวแทนพื้นที่ ต.ชะอวด นายบุญโชค นิ่มหนู 6. รต.สุภาพร  ปราบราย  ตัวแทนเครือข่าย นำเสวนาโดยนายอานนท์  มีศรีและมีการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์ ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วม ไปให้ถึงฝันได้อย่างไร รต.สุภาพร  ปราบราย  ตัวแทนเครือข่าย เป็นทั้งผู้ประสบภัยและได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในและนอกสถานที่  มีแนวคิดว่า  ถ้าเราไม่ต้องการที่ให้มีเหลือบ ริ้น ไร คอยเกาะกินภัยพิบัติ ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง  เราต้องเป็นหู เป็นตา ให้กับหน่วยงานที่จะคอยชี้เบาะแสชี้เป้าให้กับหน่วยงานรับทราบเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด  มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  เปรียบเสมือนเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ของเราเอง  เพื่อให้พี่น้องเราได้อยู่อย่างปลอดภัยและได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนต้อง นายบุญโชค  นิ่มหนู พื้นที่ชะอวดน้ำจะท่วมทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำ  เมื่อปี 25560 นับว่าเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชาวชะอวด  การคิดว่า คาดว่า ไม่น่าเกิด แต่ก็เกิดขึ้นกับชาวชะอวด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเนื่องจากเส้นทางเข้าไปลำบาก รถไม่สามารถวิ่งได้  เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทำให้ขาดการเตรียมการ ขาดการเตรียมพร้อม  การหวังพึ่งภายนอกจึงเป็นเรื่องยาก  จำเป็นต้องตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติของตนเองขึ้น วรรณะ  สังข์กรด พื้นที่อ.ถ้ำพรรณราเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ รับน้ำมาจาก อ.ฉาง และอ.พิปูน เกิดน้ำท่วมหนักปี 2554 ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับชีวิตและทรัพย์สิน  หลังจากนั้นชาวบ้านมีการตื่นตัว  จึงการการจัดตั้งศูนย์รับมือภัยพิบัติขึ้น มีการอบรมอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติ มีการซื้อและจัดเตรียมอุปกรณ์ จนสามารถช่วยเหลือเพื่อนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวทางการจัดการภัยพิบัติ ถ้าชุมชนมีการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ มีการเฝ้าระวัง มีการแจ้งเตือนภัยกันเองในพื้นที่  เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทางจังหวัดที่คิดมาจากความแตกต่างของพื้นที่ 1 ตำบล 1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติ ทั้ง 3 หน่วย คือ รัฐ ประชาชน เอกชน  ต้องเดินไปแนวทางที่สอดคล้องกัน รูปแบบการจัดการตนเอง เป็นการจัดการขั้นพื้นฐานที่ชุมชนต้องเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไปกับชุมชนด้วย นายศิลเรืองศักดิ์  สุขใส หัวหน้ากลุ่มจังหวัด การเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ  ทำอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับมือ  ที่ผ่านมาเราใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นแกนกลางในการเชื่อมประสานกับหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  การทำเป็นชุดความรู้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนเป็นที่ปรึกษาหารือของคนในชุมชน หรือเป็นพื้นที่กลางให้คนในชุมชนได้ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาด้านภัยพิบัติด้วย  เป็นช่องทางให้ชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานและงบประมาณ  พอช.ไม่ได้เป็นเจ้าของสภาฯเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น สภาฯต้องเป็นตัวของตนเองสร้างพื้นที่ของตนเอง  ในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาพอช.มีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับสภาฯเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการภัยพิบัติ นายสมเดช  คงเกื้อ เครือข่ายฝายมีชีวิต การมีส่วนร่วม ระหว่างน้ำท่วมและภัยแล้ง  เรารมองว่าภัยแล้งเป็นเรื่องที่รุนแรงกว่า น่ากลัวกว่า  ปรากฏการณ์ที่เราเจอ คือ น้ำท่วมในหน้าฝน น้ำแห้งในหน้าแล้ง  เมื่อพูดถึงภัยพิบัติชุมชนก็เกิดอาการขนลุกเนื่องจากความรุนแรงและเร็วของภัยพิบัติ  ด้วยเมื่อเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนการดำรงชีวิตของชุมชนได้เปลี่ยนวิถีไปแล้วอย่างมาก  เช่น การปลูกบ้าน  ภูมิปัญญาปัจจุบันที่เรานำมาใช้ คือ ฝายมีชีวิต  ที่ถูกพัฒนามาจาก นบ เขื่อน  รวมถึงกระบวนการประชาเข้าใจ  เป็นการระเบิดจากข้างใน  คือ ต้องให้ประชาเข้าใจก่อนถึงจะลงมือทำ  ตอนนี้ทั้งประเทศได้ดำเนินการทำฝายไปแล้วทั่วประเทศประมาณ 1000 กว่าฝาย  พบปัญหาบ้างแต่ก็ปรับแก้อย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่เกิดขึ้น พื้นที่ฝายไม่พบปัญหาพืชผลยืนต้นตาย
น้ำพ่า กับ น้ำท่วม ไม่เหมือนกัน  น้ำพ่าชาวบ้านถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการนำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับดิน  น้ำท่วมเป็นเรื่องของภัยพิบัติที่ชาวบ้านประสบความเสียหายทั้งชีวิตละทรัพย์สินแต่ไม่นาน7วัน 1เดือน  ถ้าเกิดภัยพิบัติจากภัยแล้งเราต้องประสบปัญหากันเป็นระยะเวลานาน นายวรวิชญ์  กฐินหอม หน่วยสนับสนุนจากภาคี รูปแบบวิธีการสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ  การสนับสนุนทักทอเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสังคม ด้านการจัดการภัยพิบัติ สนับสนุนด้านข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ กลุ่มคนจิตอาสาด้านภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การจัดตั้งพื้นที่ตัวอย่างการจัดการภัยพิบัติเป็นที่พอช.ทำอยู่  เรื่องภัยพิบัติไม่มีใครสามารรถคาดเดาได้ ปภ.จังหวัดนครศรีรธรรมราช มีการสนับสนุน 6 พื้นที่ ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาเขลียง  เป็นการสนับสนุนด้านสร้างเครื่องมือให้กับตำบลเพื่อให้ตำบลสามารถดำรงอยู่ได้ยามเกิดภัย  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ลดงบประมาณในการฟื้นฟูให้กับชุมชน  การร้องขอในเรื่องต่างๆลดลง ปลายปี 60 จาก 100 เรื่องเหลือประมาณ 30 เรื่องเป็นต้น รต.สุภาพร  ปราบราย
การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานเป็นเรื่องที่ชุมชนสามารถทำได้  แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ตนเองก่อน  เพราะงบประมาณไม่ว่าจะมาจากไหนถ้าเราไม่พร้อมเขาก็ไม่ให้
วรรณะ  สังข์กรด ข้อจำกัดของงบประมาณ  ถ้าพื้นที่มีความพร้อม ชาวบ้านตื่นตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม งบประมาณจะมีมาหรือไม่ไม่เป็นปัญหา บุญโชค  นิ่มหนู มีการตั้งกองทุน เช่น กองทุนสวัสดิการ กองทุนการจัดการภัยพิบัติบ้านท่าสะท้อน สมเดช  คงเกื้อ
ครัวอาหารโลก เป็นเรื่องน่ายินดี  แต่ถ้าบ้านเราขาดน้ำ น้ำไม่อุดมสมบูรณ์อาหารบ้านเราคงไม่มีคุณภาพ  เราใช้น้ำ 115 ล้าน ลบม. แต่น้ำที่เราทิ้งมีมากกว่า การเก็บน้ำเอาไว้จะสามารถทำให้ยางพาราสามารถกรีดได้ทั้งปี  ผลได้มีทั้งในและนอกตามฤดูกาล นายวรวิชญ์  กฐินหอม กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  ภัยพิบัติเกี่ยวกับทุกเรื่องในชีวิต  ทั้ง ด้านการให้ความรู้ ทักษะ การบูรณาการร่วม การเชื่อมโยงเครือข่าย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  นครศรีธรรมราช 2.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช 3.เครือข่ายฝายมีชีวิต 4.ตัวแทนจากดโครงการจิตอาสาประชารัฐ 5.ตัวแทนจากพื้นที่อ.ถ้ำพรรณรา 6.ตัวแทนจากพื้นที่อ.ชะอวด 7.เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 8.สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราช 9.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)พอช. 10.สจ.เขตอ.เมือง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

งานวิชาการเพื่อการวิจัยกิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลการสื่อสาร สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร/แนวทางกำหนดจริยธรรมสื่อ (การจัดการระบบอาหาร)20 มิถุนายน 2561
20
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการทำงานที่เชื่อมโยงกันในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร  อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยและความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหาร 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ติดต่อประสานพื้นที่  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบอาหาร 2.ลงพื้นที่ ถ่ายทำ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เก็บภาพ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหาร 3.ตัดต่อภาพที่ได้เพื่อทำวีดิโอ เผยแพร่ทางสื่อ YouTube ลิกอร์ Live และทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          พื้นที่ผลิตอาหารในจังหวัดสงขลาลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการการเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบเชิงเดี่ยว  การถูกคุกคามจากโครงการต่างๆ ทำให้ประชาชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สำหรับความปลอดภัยของอาหารยังพบว่ามีการปนเปื้อนจากสารเคมี  สิ่งแปลกปลอมส่งผลต่อมาตรฐาน  คุณภาพและความปลอกภัยของผู้บริโภค ด้านโภชนาการเกิดปัญหาขาดสารอาหาร เด็กเตี้ย ผอม และซีด  ส่งผลทำให้เด็กไอคิวต่ำและปะญหาโรคอ้วน  โรคเรื้อรัง  สาเหตุจากการได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้มีโครงการบูรณาการระบบอาหารแลโภชนาการสมวัยจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาขับเคลื่อนกการทำงานโดยใช้ตำบลควนรู อ.รัตภูมิเป็นกรณีศึกษาการทำงานที่เชื่อมโยงกันในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร  อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ด้วยเล็งเห็นว่าควนรูมีศักยภาพของชุมชนมากพอ         ตำบลควนรู ใช้ต้นทุนเรื่องธนาคารอาหารชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดตั้งศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธ์ุผักพื้นบ้าน  การจัดทำธนาคารน้ำเพื่อใช้การทำการเกษตรและแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน เกิดเป็ครัวเรือนต้นแบบ40  ครัวเรือนที่เน้นการผลิตผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยเหลือกินจึงจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบลควนรู

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

1.อสม. 2.องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 3.ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ้านโคกค่าย 4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 6.บุคคลทั่วไปที่รับฟังและติดตามชมผ่านทาง เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราชและทาง YouTube ลิกอร์ Live

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่219 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปิบัติงานวิชาการ พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ งวดที่319 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร15 มิถุนายน 2561
15
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

หักภาษีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ไม่มี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสาธารณะ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ9 มิถุนายน 2561
9
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นใน หัวข้อ ทำไมต้องเข้มมุ่งความเป็นเลิศ และพรบ.การท่องเที่ยวเป็นตัวท้าทายอย่างไร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เป็นเวทีสาธารณะ ว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นใน หัวข้อ ทำไมต้องเข้มมุ่งความเป็นเลิศ และพรบ.การท่องเที่ยวเป็นตัวท้าทายอย่างไร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำไมต้องเข้มมุ่งความเป็นเลิศ และพรบ.การท่องเที่ยวเป็นตัวท้าทายอย่างไร           คุณบัญชา  แขวงหลี พรบ.การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทางสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ซึ่งนายกสมาคมการท่องเที่ยวได้พูดคุยกันไม่ตำกว่า 2 ปีโดยเหตุผลที่ว่า กระแสของท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือท่องเที่ยวชุมชนโดยรัฐบาล  มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น กรอบหรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงไม่มีกรอบที่ชัดเจน  การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นและตอบโจทย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแท้จริงเป็นอย่างไร ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นทางสมาคมการท่องเที่ยวจึงต้องร่วมคิด  ร่วมทำเพื่อให้มีกรอบ กติกาของสมาคม  ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รับรู้กันว่า มาตรฐานของโฮมสเตย์ จะมีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้รับรอง  มาตรฐานของโรงแรมก็จะมี ททท.เป็นผู้รับรอง  ทั้งหมดเหล่านี้ มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่  เพราะฉะนั้นมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือพรบ.การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้กำหนดหรือร่างขึ้นมานั้นเพื่อต้องการให้มีแนวทางที่ถูกต้องและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ถ้ามี พรบ.เกิดขึ้น สามารถสร้างบรรทัดฐานเหนือจากที่หน่วยงานที่รับรองได้อย่างไร           คุณบัญชา  แขวงหลี  ถ้าจะถามว่าเหนือกว่าไหม นั้นคือเป็นกรอบแนวคิดที่ต้องการให้เกิด ให้ชุมชนการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ได้มีกรอบแนวคิดเป็นของตัวเอง และเป็นเครื่องมือป้องกันที่จะไม่ให้ชุมชนสูญเสียอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชนเอง ก็เลยต้องมีกรอบขึ้นมา พรบ.ที่จะร่างขึ้นมีรายละเอียดและองค์ประกอบอย่างไร           คุณบัญชา  แขวงหลี  มีองค์ประกอบในหลายๆด้าน แต่เบื้องต้นได้มีการยกร่างในหลายเวทีมาแล้ว ซึ่งอยู่ในระดับร่างสุดท้ายที่จะไปสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการของสมาคม  แต่ถ้ามีระเบียบ ข้อบังคับอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมี พรบ. แต่ทางสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ก็มีคำตอบที่จะยื่นต่อไป           คุณอำพล  ธานีครุฑ  ชุมชนน่าจะเป็นผู้เขียน พรบ. ด้วยตนเอง เพราะจะได้รู้เรื่องและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อร่าง พรบ.เสร็จแร้ว รับรู้กันทั้งหมด มีการเชื่อมโยงกันทั้ง 4 ภาค พรบ. ฉบับนี้ต้องมีทั้ง 4 ภาค และน่าจะขึ้นเป็นสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
        ทำไมเราต้องมี พรบ. เป็นของตัวเอง เกิดจากตัวเราเองเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกระแสหลักหรือการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ แต่เรามีเป้าหมายเดียวกันหมด กฎหมายที่ร่างออกมาแล้วมาบังคับใช้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับความต้องการ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว  ไม่ใช่กฎหมายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแค่กฎหมายนายทะเบียน กฎหมายที่ควบคุมมัคคุเทศน์  ควบคุมบริษัททัวร์ ไม่มีมาตราไหนที่พูดถึงชุมชนการท่องเที่ยวเรยไม่สามารถเอามาปฏิบัติได้ ส่วนมากจะมีแค่การพัฒนาท้องที่ แต่ต้องทำตามกฎหมายนั้น ดังนั้น พรบ.การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องร่างขึ้นมาเอง
        คุณสมพร สาระการ  ความต่างของท่องเที่ยวชุมชนกับท่องเที่ยวกระแสหลัก ต่างกันอย่างไร ความต่างที่ชัดเจนที่สุดคือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างคุณค่า สร้างอาชีพให้กับชุมชน  แต่การท่องเที่ยวกระแสหลักเป็นการมองที่ตัวเลขการท่องเที่ยวเป็นหลัก  ส่วนใหญ่จะใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชน ในการสร้างรายได้  ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ นั้นคือเข้มมุ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การสร้างอัตลักษณ์ตัวเราไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหนึ่ง กลุ่มใด แต่ต้องเป็นองค์กรระดับชาติ  และองค์กรระดับชาติเป็นสภาการท่องเที่ยว ที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชมหรือเชื่อมโยงกับสมาคมได้อย่างไร และมีหลักคิดและแนวคิดอย่างไร           ในเรื่องของ พรบ. ถ้ามี พรบ.ขึ้นก็เป็นเครื่องมืออีกเหมือนกัน และถ้าจะมีพรบ.ท่องเที่ยวชุมชน ก็ต้องมีสภาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นตัวหนุนเสริม ในการขับเคลื่อน ผลักดัน สะท้อนปัญหา มองเป็น  2มิติ ถ้ามีสภาก็สามารถผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมได้ เพราะสภามีองคฺ์กร มีคณะทำงานที่ชัดเจน มีตัวแทนแต่ละจังหวัด มีการรับรู้กันทุกภาคส่วนและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐได้
          คุณปาทิดา  โมราศิลป์ ในมุมของนักวิชาการ คือ มีบทบาทในการทำคู่กันมาตลอดทางด้านข้อมูลด้านวิชาการ มาตรฐาน ศึกษาข้อมูล หลายๆ ข้อมูลที่จะประมวลและเป็นภาพของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้  ซึ่งในข้อมูลชุดนั้นจะผ่านการคัดกรองมาหลายวิธีด้วยกัน และจากมาตรฐานก็ขึ้นมาเป็น พรบ.  และเมื่อสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับภาค นักวิชาการก็เช่นเดียวกันก็จะต้องยึดโยงในระดับภาคด้วย
          ชุมชนกลุ่มเล็กที่กำลังขับเคลื่อนในพื้นที่อยู่นั้น เขาทำเพื่อปกป้องตัวเองหรือบางทีอาจจะมีการกดดันจากกระแสการท่องที่ยวกระแสหลัก  ท่องที่ยวกระแสหลักมาจากทุนภายนอก เพราะฉะนั้นฐานความตั้งใจที่จะปกป้องทรัพยากรหรือฐานตัวเองนั้น การท่อเงที่ยวโดยชุมชนถือเป็นเครื่องมือในการปกป้องผืนแผ่นดินตัวเอง จากกลุ่มเล็กๆในพื้นที่ 10เสียงอาจจะไม่พอในระดับจังหวัด เครือข่ายระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เพราะฉะนั้นแล้วทำให้เกิด 10 เสียงขึ้นมาจะต้องมีขบวนเคลื่อนจากกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับภาค และตัวจะมาปกป้อง คุ้มครอง เอื้อ ก็คือ พรบ.
          คุณจรัญญา ศรีรักษฺ์  ตลาดน้ำบ้านบางใบไม้ ทำท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่ ปี 2549 เริ่มจากผู้นำเและชาวบ้านรวมตัวกัน โดยการใช้ทุนจากธรรมชาติ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้เป็นโอท็อป 5 ดาว ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชาวบ้าน จนกลายมาเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการกระจายรายได้และชาวบ้านมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันทำ  นโยบายรัฐมีความขัดแย้งกับท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมากแต่โชคดีที่บางใบไมใม้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน และมีภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเครื่องมือ แต่จะหยิบฉวยผลประโยชน์ที่จะได้มา เป็นมิตรกับทุกหน่วยงานแต่จะดึงเอาส่วนที่มาเติมเต็มให้กับการท่องเที่ยวของเราเอง
        คุณเชภาดร  จันทร์หอม  ส่วนของประเด็นการท่องเที่ยวในงานสร้างสุขเป็นทั้งข้อท้าทาย เป็นทั้งเครื่องมือ เป็นเรื่องที่ระดับภาคได้พูดถึง  ปี 2559 ทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นประเด็นของงานสร้างสุขภาคใต้ และทำให้เห็นถึง ต้นทุน ขบวน และร่วมกันคิดว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะขับเคลื่อนไปในรูปแแบบไหน  ข้อเสนอที่มาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ในงานสร้างสุข มีประเด็นสำคัญ คือ เรื่อง พรบ. เป็นเรื่องที่สำคัญและจะขับเคลื่อนต่อในการพัฒนาตัวร่างให้ชัดเจนขึ้น และจะเป็นหุ้นส่วนในการจัดเวทีให้กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
        ส่วนของสนับสนุนโดย สสส.ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวซึ่งได้มาร่วมขับเคลื่อนประเด็นต่างๆกับ ชุมชน เมื่อ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ระดับภาค รวมไปถึงนโยบายที่จะร่วมเข้าพบรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ โดยใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นตัวนำ กฎเกณฑ์ มาตรฐานของชุมชน เราจะสนับสนุนในส่วนตรงนั้น แต่กฎ กติกาต่างๆต้องมาจากชุมชนในรูปแบบภาคหนุนเสริม ใน 3 ส่วนที่พูดกันมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภา พรบ. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  3ส่วนนี้ จะหนุนเสริมกันตั้งแต่ต้น ทั้งงบประมาณ ทั้งแรงกาย แรงใจ

การท่องเที่ยว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นเป้าหมายหลัก  สิ่งเหล่านี้เป็นของท้าทายหรือมีเข้มมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยหรือไหม         คุณบัญชา  แขวงหลี  สำหรับการที่จะให้มี พรบ.การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับโลก นั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะในเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ปกป้องทรัพยากรในส่วนของตัวเอง  ใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ UN เป็นหน่วยงานที่ดูแล เข้ามามีบทบาท คววามปลอดภัยของชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สอดรับกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเห็นด้วยและจะเดินไปในทิศทางและตอบโจทย์เดียวกัน และให้ลงลึกในส่วนของวิชาการ แต่จะไม่เอาในส่วนที่ไม่สอดรับกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานระดับโลกถูกยอมรับอยู่แร้ว
          เครือข่ายชุมชนเล็กๆ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนั้น จะมีเครือข่ายชุมชนใหญ่ จะค่อยช่วยเหลือในการขับเคลื่อน เป็นที่ปรึกษา แต่อย่าลืมว่ารัฐ เรื่องนโยบายจะต้องเกิดขึ้นต้องทำกัยอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่คำพูด งบประมาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการที่จะนำไปสู่ขอท้าทาย 3 เรื่อง สภา พรบ. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในหน่วยงานที่สนับสนุน โดยเฉพาะภาครัฐ หรือทุกภาคส่วน ต้องยอมรับว่า จะมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บุคคลในพื้นที่ ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องพยายามศึกษา และในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสบการณ์มาก่อน มองเห็นว่า อันตราย หรือกับดัก คือตัวเงินที่รัฐบาลสนับสนุนการท่องที่ยวโดยชุมชน เป็นส่วนที่สำคัญ ถ้าไม่เข้าใจจะทำให้ชุมชนแตกแยกและเมื่อชุมชนแตกแยกก็จะทำให้ชุมชนอ่อนแอ แล้วทุกอย่างก็จะพังลง เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะสำคัญที่สุด และส่วนที่น่าเป็นห่วงคือชุมชนน้องใหม่ เพราะพอมีงบเข้ามาสนับสนุนก็จะรับไว้เรยโดยไม่คำนึงถึงอันตรายอื่นๆที่จะตามมา ในขณะเดียวกัน พร้อมหรือไม่พร้อม รัฐก็จะสนับสนุนให้ ตรงนี้เป็นส่วนที่น่าห่วง ณ วันนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องประเมินว่าเราอยู่ในระดับไหน ถ้ายังไม่พร้อมในส่วนของโครงสร้างในระดับชุมชน นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่อันตรายมาก เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมยังต้องตระหนักว่าในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญ จะต้องพูดคุยกับชุมชนที่จะเริ่มเข้ามาในเส้นทางท่องเที่ยโดยชุมชนว่า ต้องระวังอย่างไร ต้องมีกรอบ กติกาอย่างไร ให้สามารถเดินต่อไปได้ 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน 2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 4.สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาดีน 5.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านบางใบไม้ 6.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน 7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้8 มิถุนายน 2561
8
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางการท่องเที่ยวแบบวงรอบภายในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพื้นที่เชื่อมโยงและคาดว่าจะเกิดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประมวลภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ชุมชนภาคใต้กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย 2.บรรยายพิเศษ "นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้" โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.เสวนา "ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้" ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒิจร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้ร่วมเสวนา     -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     -  นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้     -  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน     -  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้     -  ตัวแทนระดับพื้นที่ 4.มีการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์ ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ชุมชนและผู้นำชุมชน องค์กรการศึกษาในชุมชน ให้ความสนใจ แลกเปลี่ยนมุมมองการสื่อสารและรูปแบบการสื่อสารที่ใช้อยู่และแนวคิดใหม่ กับเครื่องมือสมัยใหม่ในการสื่อสารชุมชน 2.แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้
3.เชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่แหล่งการท่องเที่ยวหลักและมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้น 4.สร้างกลุ่มตลาดใหม่ที่มีคุณภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่ตลาดสากล รวมถึงมุ่งสู่อุตสาหกรรม MICE หรือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ในลักษณะการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าประชุมงานนานาชาติ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการนานาชาติ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

1.สื่อมวลชน 2.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี 3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4.สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 5.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน 6.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.ตัวแทนระดับพื้นที่ 8.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร 9.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน 11.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 12.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

โครงการคืนปูสู่ทะเล เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ครั้งที่22 มิถุนายน 2561
2
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล และเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. บันทึกภาพวิดิโอ บรรยากาศของงาน สถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบชุมชน และมีความเป็นธรรมชาติ จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุยโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเช่น ตัวแทนสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา
  ตัวแทนธุรกิจโรงแรมมเมืองลิกอร์และบ้านแหลมโฮมสเตย์  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช  NBT นครศรีธรรมราช  เครือข่ายเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา
 2. จัดรายการสนทนา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการรักษาสภาพธรรมชาติที่คงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่โดยรอบ การบริหารจัดการร่วมภายใต้ภารกิจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     จุดเด่นหรือจุดขายของพื้นที่ ที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำอย่างไรให้ชุมชนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ  ในรูปแบบ ออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการสื่อสารระหว่างการจัดรายการ การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อการนำไปปรับปรุงพัฒนา
 2. การสื่อสารในรูปแบบ onground ส่งผลต่อชุมชนโดยตรง เกิดการแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปัญหา สถานการณ์ และสามารถร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช 2.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช 3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา
5.โรงแรมเมืองลิกอร์และบ้านแหลมโฮมสเตย์ 6.สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 7.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นครศรีธรรมราช 8.NBT นครศรีธรรมราช 9.เครือข่ายเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ค่าตรวจบัญชีโครงการ9 พฤษภาคม 2561
9
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานผลการตรวจบัญชีประจำงวดจากผู้ตรวจสอบบัญชี นำส่ง สจรส.เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 211 เมษายน 2561
11
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ถูกสื่อสารสู่สาธารณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารจากเนื้อหา  วิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร การรับรู้ของข่าวสารที่ถูก  สื่อออกไปสามารถสร้างการรับรู้และนำไป
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. จัดรายการลิกอร์ล้อมวงคุย ทาง Facebook Live ประเด็น
  • บุญเดือน 5 สงกานต์แตแรกเมืองนคร
  • เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอนฝายชะลอน้ำบ้านควนขี้ลม
  • เส้นทางสู่ สมัชชาประชาชนภาคใต้ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ
 2. รายการ “ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ” ประเด็น
  • ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่ ผู้ป่วย ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ
  • ประเด็นคนสร้างป่า ป่าสร้างน้ำ
  • ประเด็นการจัดการน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีฯ”
 3. จัดเวทีสาธารณะ “ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมใหญ่ : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. สื่อสารกระบวนการทำงานของแต่ละประเด็นงานและเครือข่ายต่างๆในจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สจรส.มอ.
 2. การร่วมกันผลิตเนื้อหา การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ เพื่อทำการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ร่วมกันโดยการจัดการร่วมของกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้
 3. เนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนจะรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการในการรับฟังความเห็นในห้องย่อย การสื่อสารสร้างสุขภาคใต้ ในงานสร้างสุขภาคใต้ปี  60
 4. ใช้เป็นข้อมูลงานวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสาร และ เรื่องแนวปฏิบัติจริยธรรมการสื่อสาร

ผลลัพธ์

 1. เป็นส่วนหนึ่งในการให้เกิดเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใต้ ทั้ง 14 จังหวัด
 2. การทำงานร่วมในรูปแบบกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยมีการร่วมการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในประเด็นสุขภาวะของแต่ละพื้นนำมาสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของแต่ละจังหวัด โดยมีตารางการนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัด ในการนำเสนอเนื้อหา
 3. การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารที่ได้ทำการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อ และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 500 คน จากที่ตั้งไว้ 500 คน
ประกอบด้วย

1.เครือข่าย ประเด็นอาหารปลอดภัย 4 ตำบล ได้แก่ ต.จันดี ต.ไสหร้า อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่อง อ.ปากพนัง
2.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3.เครือข่ายฝายมีชีวิต
4.เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 5.เครือข่ายภัยพิบัติ 6.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง 7.สาธารณะสุขจังหวัดด้านอาหาร
8.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.เกษตรจังหวัด/ อำเภอ
10.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
11.คณะทำงานสมัชชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นอาหารปลอดภัย นักวิชาการ
12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
13.อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 256130 มีนาคม 2561
30
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วรวิชญ์ กฐินหอม
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้ ในสาวนหนึ่งของเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
 2. เป็นคณะทำงานรับผิดชอบด้านการออกแบบเวที
  3.ทำหน้าที่สื่อสารกระบวนการจัดงานและประชาสัมพันธ์งานทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน 4.รวบรวมผลิตชิ้นงานภาพรวมของการจัดงานทักขันตอน
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได