สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดตรังงวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดตรังงวดที่ 1
วันที่ 02/04/2018 - 02/04/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 64,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
1. สนับสนุนการรเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 14 จังหวัด ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประเด็นทางสังคม ผ่านรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้
2. สนับสนุนการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์