สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

กิจกรรม : เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
วันที่ 28/01/2018 - 28/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,600.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 2,500 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องคืกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในเวทีนี้
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)และเพื่่อให้ กฟผ. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่