สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดชุมพร งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดชุมพร งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่ายรักษ์ละแม
2.เครือข่ายผู้ค้าตลาดใต้เคี่ยม
3.เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรประเด็นเกษตรสุขภาวะ ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นการจัดการภัยพิบัติ
4.เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต่
5.เครือข่ายมูลนิธิธนาคารต้นไม้
6.เครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ละแม
7.มหาวิทลัยชีวิตหลังสวน
8.เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)ชุมพร
9.เครือข่ายปะทิวส์รักถิ่น
10.เครือข่ายชุมพรฟอรั่ม
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ผลิต/จัดรายการ “ท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยม เศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัย” ทาง facebook live เดือนละ 2 ครั้ง
2.รับสัญญาณเสียงรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
3.ผลิต/จัดรายการทาง face book live เดือนละ 2 ครั้ง
- ท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดใต้เคี่ยม เศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัย
- ท่องเที่ยวโดยชุมชน อาหารปลอดภัย ครัวเรือนพอเพียงและสิทธิ
4.สนับสนุนจัดสัมมนาโดยใช้สมาร์ทโฟนในการสื่อสารโซเชียลมีเดียและออนไลน์กับกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
5.จัดทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น “ฐานชุมพร” เดือนละ 1ครั้ง
6.จัดทำสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ปะทิวนิวส์ เดือนละ 2ครั้ง
7.ร่วมถ่ายทอดเสียง/รับสัญญาณจากเวทีประเด็นต่างๆ จากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ส่วนกลาง