สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดตรัง งวดที่ 1
วันที่ 19/03/2018 - 19/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2.นักพัฒนาชุมชน อบต.หาดสำราญ
3.เครือข่ายชุมชนเขาป่านาเล
4.เครือข่ายสื่อสร้าสุขจังหวัดตรัง
5.เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหวี
6.เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก
7.เครือข่ายกลุ่มซ่อมมือเพื่อสุขภาพบ้านโคกออก
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดรายการนอกสถานที่ ถ่ายทอดเสียงเวทีสาธารณะ “พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน”