สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรม : สนับสนุนประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 02/04/2018 - 02/04/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 280 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
1 .สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นปัจจัยเสี่ยง พื้นที่จังหวัด กระบี่ จังหวัดชุมพร
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการน้ำ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สนับสนุนการขับเคลื่อน ประเด็นระบบอาหาร พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช