สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการสื่อสาร เผยเเพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

กิจกรรม : เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการสื่อสาร เผยเเพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ
วันที่ 12/02/2018 - 13/02/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง มหาวิทยาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย
3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ เขต 12 จังหวัดพัทลุง
4.สื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดกิจกรรม :
1.สื่อสารอย่างไร ให้เข้าถึงหัวใจผู้คนและสร้างพลังขับเคลื่อน โดย ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง มหาวิทยาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย
2.บรรยายเกี่ยวกับ ระบบสุขภาพไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนายแพทย์อนุสรณ์ ศิริโชติ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
3.เรียนรู้หัวใจสำคัญเพื่อการสื่อสาร โดยแบ่งกลุ่มย่อย เป้น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การเข้าถึงและใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มที่ 2 กองทุนสุขภาพท้องถิ่น พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน
4.การใช้เทคโนโลยี สมาร์ทโฟน เพือการสื่อสาร สังคม (ชวนคุยและการปฏิบัติการ) โดย คุณอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช/บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารต่อสังคม 4 รูปแบบ
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- การผลิตภาพเคลื่อนไหว/เทคนิค ถ่ายทำตัดต่อ MOJO
- การใช้สื่อสมาร์ทโฟน
- การใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
6.สรุปบทเรียนสำคัญในการสื่อสารเผยแพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ
7.ภารกิจสื่อสารเวที กองทุนสุขภาพท้องถิ่น พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน
8.กลุ่มย่อยและประชุมกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสารเผยแพร่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
9.สรุปผลการจัดเวทีและนัดหมายภารกิจในครั้งต่อไป