สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประชุม กองบก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2
วันที่ 20/03/2018 - 20/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายสื่อสร้างสุข 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ทบทวนการเคลื่อนงานในพื้นที่
2.นำเสนอข้อมูลงานสร้างสุขภาคใต้(งานวิชาการห้องย่อย)
3.เตรียมงานสร้างสุข วางบทบาทหน้าที่(ห้องย่อยสื่อ) รูปแบบห้อง กิจกรรมในห้องย่อย