สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561

กิจกรรม : เวทีสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561
วันที่ 28/03/2018 - 30/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 270,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด
3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
5.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
6.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
7.นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
8.นักสือสารอิสระ,นักสื่อสารมวลชน
9.นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
10.นักพัฒนาชุมชน
11.เครือข่ายความมั่นคงทางด้านอาหาร
12.เครือปัจจัยเสี่ยง
13.เครือข่ายการจัดการน้ำโดยฝายมีชีวิต
14.เครือข่ายชุมชนน่าอยู่
15.เครือข่ายภัยพิบัตื
16.เครือข่ายจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
17.เครือข่ายความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ
18.เครือข่ายเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ด้านการเชิญผู้เข้ารวมงานเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด
2. ร่วมออกแบบ เวทีใหญ่ อุปกรณ์ประกอบฉาก กิจกรรมบนเวทีในช่วงพิธีเปิด และกิจกรรมบนเวทีทั้งหมดในห้องประชุมใหญ่จนถึงวันปิดงาน
3. งานหน้าเวทีใหญ่ ระบบแสง สี เสียง ความพร้อมขั้นตอนลำดับกิจกรรม และประสานงานกับทีมสจรส.เพื่อควบคุมรายการบนเวที รวมทั้งพิธีของงาน
4. กิจกรรมลานสร้างสุข และพิธีกรภาคสนามเพื่อทำการสื่อสาร การของร่วมกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย
5. กิจกรรมห้องย่อย ในหารอำนวยความสะดวกเรื่องระบบเสียงการบันทึกภาพ และเสียงของกระบวนการห้องย่อย และจัดทีมเข้าทำกระบวนการห้องย่อยของเครอข่ายสื่อสรางสุขภาคใต้เพื่อจัดทำข้อเสนอกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ
6. บันทึก ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สำหรับจัดทำ VTR นำเสนอในช่วงพิธีปิด
7. รวบรวมบันทึกภาพกิจกรรมของทุกกิจกรรมในงาน ทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหว(วิดีโอ) ภาพนิ่ง ตัดต่อสมบูรณ์ เพื่อนำส่ง สจรส.