สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน

กิจกรรม : เวทีเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ห้องย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโซนอันดามัน
วันที่ 19/01/2018 - 20/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้แทนภาครัฐ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด /สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2.ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโซนอันดามัน
3.ผู้แทนภาคองค์กรสนับสนุน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) , สสส.
4.ผู้แทนภาควิชาการ สจล.ชุมพร ม.แม่โจ้ ชุมพร ม.วลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎสงขลา ม.อ.สุราษฎร์ธานี ม.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง
5.ผู้แทนภาคชุมชนท่องเที่ยวจากจังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
6.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 19 มกราคม 2560
1.เกริ่นนำ – ความเป็นมางานสร้างสุขภาคใต้ และที่มาห้องย่อย การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
2.การนำเสนอแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนมติการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานสร้างสุขภาคใต้ พ.ศ. 2559
การแลกเปลี่ยนสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จาก
• ผู้แทนภาครัฐ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด /สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโซนอันดามัน
• ผู้แทนภาคองค์กรสนับสนุน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) , สสส.
• ผู้แทนภาควิชาการ
วันที่ 20 มกราคม 2560
1.Check –in /ทบทวนประเด็นการพูดคุย
2.เวทีสาธารณะ “การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน จะสร้างความมั่นคง ยั่งยืนได้อย่างไร”
• นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
• นายสมพร สาระการ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฝั่งอันดามัน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และเครือข่ายสายใยนักวิชาการ
• ดำเนินการเสวนาโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี
3.รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต้ โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้