สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพังงา งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพังงา งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM
3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์ FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL
5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ผลิต/จัดรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ กับกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เดือนละ 2 ครั้ง
2. รับสัญญาณเสียงรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
3. ถ่ายเสียงเวทีสาธารณะ “ท่องเที่ยวชุมชน” วันที่ 19-20 มกราคม 2561 (1 ชม.)
4. รายการ “กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ” วันเสาร์ (2 ครั้ง/เดือน) เวลา 10.00 – 11.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุฮีโร่ FM.95.25 Mhz.พังงา
5. ผลิต/จัดรายการ “กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ” ทาง face book live เดือนละ 2 ครั้ง (จัดรายการนอกสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข็มแข็ง จ.พังงา)
6.จัดเวทีถกเถียงสาธารณะ ประเด็น การท่องเที่ยวชุมชน เกาะยาว ณ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และถ่ายทอดทาง face book live
7.รับสัญญาณ ถ่ายทอดเสียง งานสร้างสุขภาคใต้
8. ร่วมถ่ายทอดเสียง/รับสัญญาณจากเวทีประเด็นต่างๆ จากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ส่วนกลาง