สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สานเสวนา ทางเลือก ทางรอด ของเยาวชนคนคอน ภายใต้ปัจจัยเลี่ยงต่อสุขภาพที่รุมเร้า

กิจกรรม : สานเสวนา ทางเลือก ทางรอด ของเยาวชนคนคอน ภายใต้ปัจจัยเลี่ยงต่อสุขภาพที่รุมเร้า
วันที่ 17/01/2018 - 17/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ภาคส่วนราชการ
2.ภาคส่วนวิชาการ
3.ภาคส่วนสื่อมวลชน
4.ภาคส่วนการเมือง
5.ภาคส่วนเอกชน
รายละเอียดกิจกรรม :
1.การแสดงสัญลักษณ์ สถานการณ์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยกลุ่มเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.ล้อมวงคุยโดยมีผู้ดำเนินรายการนำคุุยเกี่ยวกับ
- สถานการณ์ปัญหา แนวโน้ม ความรุนแรง ของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บทบาทหน้าที่ของระบบสุขภาพในพื้นที่ 4 ระบบได้แก่
1. ระบบสุขภาพระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
3. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
-แนวทางการจัดการปัญหาด้านเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
3.มีการสรุปเป็นผังภาพและสรุปข้อเสนอจากทุกภาคส่วน