สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีถกเถียงสาธารณะ ร้อยใจคนชุมพร ร่วมสร้างเมืองปลอดภัย กรณีศึกษา “อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล”

กิจกรรม : เวทีถกเถียงสาธารณะ ร้อยใจคนชุมพร ร่วมสร้างเมืองปลอดภัย กรณีศึกษา “อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล”
วันที่ 16/01/2018 - 16/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวของกับการจัดการอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
2.ภาคธุรกิจเอกชน และ
3.สื่อมวลชน
4.ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชุมพร แขวงการทาง ทางหลวง ขนส่งจังหวัด แขวงบำรุงทาง
5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ตำรวจภูธรจังหวัด มูลนิธิรักศิลธรรม สนง.ศึกษาธิการ จังหวัด อำเภอ สถาบันการศึกษา อบต. ประชาสัมพันธ์จังหวัด เยาวชน ภาคประชาสังคม
รายละเอียดกิจกรรม :
การสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์