สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าตรวจบัญชีโครงการ

กิจกรรม : ค่าตรวจบัญชีโครงการ
วันที่ 09/05/2018 - 09/05/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -
รายละเอียดกิจกรรม :
ตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ