สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อจังหวัดตรัง

กิจกรรม : เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อจังหวัดตรัง
วันที่ 21/02/2018 - 21/02/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.สถานศึกษา
2.สมาคมประชาสังคมตรัง
3.อสมท. ตรัง
4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขจ.ตรัง
รายละเอียดกิจกรรม :
1.นำเสนอ ภาพรวมสถานการณ์ สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อ ภายใต้สถานการณ์ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
3.วางแผนการทำงานร่วมกันในระยะที่ 2และลงพื้นที่ปฏิบัติการ เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ fb live