สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าตรวจบัญชีโครงการ

ค่าตรวจบัญชีโครงการ

9 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมสุขภาวะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานผลการตรวจบัญชีประจำงวดจากผู้ตรวจสอบบัญชี นำส่ง สจรส.เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 12,032.00 0.00 0.00 0.00 12,032.00 lock_open