สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน กองบก. เครือข่าย " สื่อสร้างสุขภาคใต้" ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน กองบก. เครือข่าย " สื่อสร้างสุขภาคใต้" ครั้งที่ 1
วันที่ 21/09/2017 - 22/09/2017
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 33 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานโครงการและเครือข่ายสื่อ 14 จังหวัดภาคใต้
รายละเอียดกิจกรรม :
1.แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานในงวดที่ 1
2.การขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุข
3.การออกแบบเพื่อการกำหนดจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ
4.การออกแบบรูปแบบ การสื่อสาร ประเด็นทางสุขภาวะ