สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่าย ประเด็นอาหารปลอดภัย 4 ตำบล ได้แก่ ต.จันดี ต.ไสหร้า อ.ฉวาง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ต.หูล่อง อ.ปากพนัง
2.เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายฝายมีชีวิต เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศระรรมราช
3.สาธารณะสุขจังหวัดด้านอาหาร
4.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.เกษตรจังหวัด/ อำเภอ
6.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
7.คณะทำงานสมัชชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นอาหารปลอดภัย นักวิชาการ
8.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
9.อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ผลิตสื่อวิดิทัศน์ กระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสาร ทุกทาง
2.จัดรายการล้อมวงคุยกับคณะทำงาน แกนนำ และผู้ที่มีส่วนกับการผลักดันการขับเคลื่อนงานแต่ละ ประเด็น
3.นำเนื้อหาการขับเคลื่อนประเด็นงาน สื่อสารผ่านช่องทาง รายการวิทยุ Facebook Live เพจสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช และนำเสนอสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
4.จัดเวทีประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมโยงประเด็นงานการขับเคลื่อนรวมถึงภาคีสนับสนุน
5.จัดประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ