สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุม กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1
วันที่ 26/12/2017 - 27/12/2017
งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานโครงการและเครือข่ายสื่อ 14 จังหวัดภาคใต้
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน
2. ถอดบทเรียนระหว่างโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้น
4. ประชุมกองบก.สร้างสุขภาคใต้
5. ประสานเชื่อมโยงภาคสุขภาวะ กขป.
6. จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
7. จัดประชุมรูปแบบการสื่อสาร นโยบายสาธารณะ
8. จัดเวทีเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ 5 ประเด็น
9. เวทีถกเถียงสาธารณะ ประเด็นทางสังคม 5 ประเด็น