สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีประเด็นอุบัติเหตุกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง

กิจกรรม : เวทีประเด็นอุบัติเหตุกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง
วันที่ 26/02/2018 - 26/02/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง ดร.มัลลิกา สุบงกฏ อาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2.ตัวแทนจากสรรพสามิต
3.สาธารณสุขจังหวัดระนอง
4.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
5.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,เทศบาลเมือง ประชาชน และประชาสังคม
6.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราชและเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดกิจกรรม :
1.เป็นเวทีสาธารณะ (ประเด็นปัจจัยเสี่ยงกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง) เพื่อเสนอสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ ระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
2.การสนทนากลุ่ม(Focus Group) ประเด็น กลไก/โครงสร้างที่ขับเคลื่อน ปัญหา/อุปสรรค์และแนวทางแก้ไข ปัจจัยที่เอื้อ/อุปสรรค์รวมทั้งบทเรียน/ข้อค้นพบที่น่าสนใจ
3.รับฟังสถานการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งตลอดทั้งงานมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช และมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านรายการรวมทั้งการตอบปัญหาให้กับผู้ที่ซักถาม