สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยสู่การสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรม : เวทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยสู่การสร้างพลังทางสังคม
วันที่ 22/01/2018 - 24/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.สถาบันการเรียนรู้พัฒนาประชาสังคม
2.กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์
3.หน่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี
4.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
5.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้บน
รายละเอียดกิจกรรม :
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน และการสื่อสารผ่าน fb live