สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนเครือข่ายกขป.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : สนับสนุนเครือข่ายกขป.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
วันที่ 22/01/2018 - 22/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.สถาบันการเรียนรู้พัฒนาประชาสังคม
2.กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์
3.หน่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี
4.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
5.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้บน
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน
2. ถอดบทเรียนระหว่างโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้น
4. ประชุมกองบก.สร้างสุขภาคใต้
5. ประสานเชื่อมโยงภาคสุขภาวะ กขป.
6. จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
7. จัดประชุมรูปแบบการสื่อสาร นโยบายสาธารณะ
8. จัดเวทีเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ 5 ประเด็น
9. เวทีถกเถียงสาธารณะ ประเด็นทางสังคม 5 ประเด็น