สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กิจกรรม : จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
วันที่ 02/04/2018 - 02/04/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 148,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน
2. ถอดบทเรียนระหว่างโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้น
4. ประชุมกองบก.สร้างสุขภาคใต้
5. ประสานเชื่อมโยงภาคสุขภาวะ กขป.
6. จัดประชุมร่างแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดจริยธรรมสื่อในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
7. จัดประชุมรูปแบบการสื่อสาร นโยบายสาธารณะ
8. จัดเวทีเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ 5 ประเด็น
9. เวทีถกเถียงสาธารณะ ประเด็นทางสังคม 5 ประเด็น