สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ 2 พื้นที่

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ 2 พื้นที่
วันที่ 22/07/2018 - 22/07/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :