สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพัทลุง งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดพัทลุง งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ภาคใต้ที่ ฟังวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. กลุ่มเครือข่ายที่ เปิดชม face book live
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ผลิต/จัดรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ กับกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เดือนละ 2 ครั้ง
2. รับสัญญาณเสียงรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
3. ถ่ายทอดเสียงเวทีสาธารณะ “ท่องเที่ยวชุมชน” วันที่ 13 มกราคม 2561 (1 ชม.)
4. รายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของสัปดาห์ (2 ครั้ง/เดือน) เวลา 12.00-13.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM.99.75MHz.และFM.107.25 MHz.
5. ผลิต/จัดรายการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ทาง face book live เดือนละ 1 ครั้ง
6.รับสัญญาณ ถ่ายทอดเสียง งานสร้างสุขภาคใต้
7. ร่วมถ่ายทอดเสียง/รับสัญญาณจากเวทีประเด็นต่างๆ จากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ส่วนกลาง