สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มคนหรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ในประเด็นหลักดังนี้
- การจัดการปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ)
- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.หน่วยงานเครือข่าย
-โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ.
-อบต. รำแดง
-เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สงขลา
-เทศบาลเมืองคอหงส์
-ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ม.อ.
-สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
-มูลนิธิิชุมชนสงขลา
-แลต๊ะแลใต้ ไทยพีบีเอส
-Hi Cable
-วิทยุ ม.อ.
-หนังสือพิมพ์โฟกัส ภาคใต้
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน รวม 10 ครั้ง (จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามความก้าวหน้า ถอดบทเรียน)
2. วัสดุและสื่อประชาสัมพันธ์
3. พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ
4. สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะใน 2 ประเด็น ได้แก่
• การจัดการปัจจัยเสี่ยง
• การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.จัดเวทีพูดคุยประเด็นสาธารณะ 2 ครั้ง