สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีถกเถียงสาธารณะ ”เสวนาการจัดการน้ำเมืองคอน ทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม “

กิจกรรม : เวทีถกเถียงสาธารณะ ”เสวนาการจัดการน้ำเมืองคอน ทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม “
วันที่ 26/01/2018 - 26/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายฝายมีชีวตชลประทานท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นรับผลกระทบ ตัวแทน อบจ. ภาคประชาสังคม ตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดกิจกรรม :
1.พระมหาบุญธรรม เจ้าอาวาสวัดท้าวโคะอ.พรหมคีรี เล่าความเป็นมาเมืองนครศรีธรรมราช
2. เวทีถกเถียงสาธารณะ "การจัดการน้ำเมืองคอน ทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม" ผู้เข้าร่วมเสวนา
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. อาจารย์สุธีระทองขาวอารจารย์จากมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
3. ตัวแทนต้นน้ำ คุณศิริภัคนาคบาศว์
4. ตัวแทนกลางน้ำ โดยณัฐวีร์ภูมี
5. ตัวแทนปลายน้ำ โดย อาจารย์นิเวศน์วนคุณากร
นำสานเสวนาโดย ดร.มัลลิกาสุบงกฎ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์