สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 2

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 2
วันที่ 12/03/2018 - 12/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่
2.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้
3.บุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์
4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดกระบี่
5.หน่วยงานภาครัฐ
6.กลุ่มผู้สูงอายุ
7.สื่อมวลชน
8.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง
9.นักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่
10.เครือข่ายจากมูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
11.ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ผลิต/จัดรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ กับกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เดือนละ 2 ครั้ง
2. รับสัญญาณเสียงรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
3. รายการ “ท่องเที่ยวหัวใจชุมชน” ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของสัปดาห์ (2 ครั้ง/เดือน) เวลา 09.00-10.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM.96 Mhz.
(จัดรายการนอกสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนยอดนิยมกระบี่)
4. ผลิต/จัดรายการ “ท่องเที่ยวหัวใจชุมชน” ทาง face book live เดือนละ 2 ครั้ง
5. ร่วมถ่ายทอดเสียง/รับสัญญาณจากเวทีประเด็นต่างๆ จากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ส่วนกลาง