สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 1

กิจกรรม : สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดกระบี่ งวดที่ 1
วันที่ 05/01/2018 - 05/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่
2.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้
3.บุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์
4.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดกระบี่
5.หน่วยงานภาครัฐ
6.สื่อมวลชน
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ผลิต/จัดรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้กับกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เดือนละ 2 ครั้ง
2.รับสัญญาณเสียงรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา9.00-10.00 น.ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
3.ถ่ายทอดเสียงเวทีสาธารณะ “ท่องเที่ยวชุมชน” วันที่ 19-20 มกราคม 2561 (1 ชม.)
4.รายการ “ท่องเที่ยวหัวใจชุมชน” ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของสัปดาห์ (2 ครั้ง/เดือน) เวลา 09.00-10.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM.96 Mhz.
5.ผลิต/จัดรายการ “ท่องเที่ยวหัวใจชุมชน” ทาง face book live เดือนละ 2 ครั้ง
6.รับสัญญาณ ถ่ายทอดเสียง งานสร้างสุขภาคใต้
7.ร่วมถ่ายทอดเสียง/รับสัญญาณจากเวทีประเด็นต่างๆ จากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ส่วนกลาง