สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ ปี 2560 กับการสื่อสารประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม

กิจกรรม : เวทีงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ ปี 2560 กับการสื่อสารประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม
วันที่ 18/10/2017 - 19/10/2017
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,650.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้แทนเครือข่ายทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2.นักสื่อสาร
3.นักวิชาการ
4.หน่วยงานด้านสุขภาพ
5.หน่วยงานท้องถิ่น
รายละเอียดกิจกรรม :
ร่วมกิจกรรมการสื่อสารสื่อสาธารณะกับประเด็นสุขภาวะทางสังคม ประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร